Rusíni na Slovensku

Pestré národnostné zloženie Slovenskej republiky ponúka veľa možností na mapovanie historických súvislostí vývoja jednotlivých etník. Jednou z možností je aj pohľad na slovenským prostredím ovplyvňované formovanie rusínskej národnej identity.

Jednou z ciest osvetľujúcich zložité otázky rusínskej národnej identity je analýza vzájomného spolužitia s inými národnosťami v minulosti. Národný vývoj Rusínov ovplyvňovali spoločenské, hospodárske, nacionálne i cirkevnopolitické faktory, ako aj zaujímavé momenty plynúce z každodenného spoločného života v zmiešanom slovenskom-rusínskom prostredí. Rusíni a Ukrajinci sa v rámci menšín žijúcich na Slovensku vyznačujú niekoľkými špecifikami, ktoré pri pohľade na ich historický vývoj, súčasné postavenie a vzájomné vzťahy s majoritným obyvateľstvom treba brať do úvahy. Na rozdiel od ostatných etník sa ich pôvodný sídelný priestor obmedzuje len na územie východného Slovenska, presnejšie na jeho severovýchodné okresy.

Z náboženského hľadiska boli Rusíni od Užhorodskej únie roku 1646 v podstate až do roku 1950 etnikom jednej, gréckokatolíckej cirkvi. Modernizácia spoločnosti prinášajúca sekularizáciu a prenikanie pravoslávia po prvej, ale najmä po druhej svetovej vojne narušili jeho homogénnu náboženskú štruktúru. Ďalším historickým špecifikom Rusínov na Slovensku bola deformovanosť ich sociálnej štruktúry, prejavujúca sa v absencii mestského obyvateľstva a s tým spojeným minimálnym zastúpením medzi ekonomickou a politickou elitou. Ani v jednom meste východného Slovenska netvorili Rusíni väčšinu obyvateľstva. Tento stav sa začal meniť až v 30. rokoch 20. storočia, výraznejší zlom však nastal až v období komunizmu. Spomínané tri faktory (geografická ohraničenosť, konfesionálna homogenita a nerozvinutá sociálna štruktúra) spomaľovali modernizáciu rusínskej spoločnosti, na druhej strane však tvorili obranný val chrániaci ju pred asimilačným tlakom slovenského a maďarského prostredia.

Proces etnického zjednocovania v kontaktovom slovensko-rusínskom prostredí uľahčovala skutočnosť, že etnická identita Slovákov sa neviazala na príslušnosť k jednej cirkvi, ako to bolo napríklad u Poliakov pri rímskokatolíckej viere. Slovenské etnikum na východnom Slovensku je dodnes zastúpené vo všetkých cirkevných spoločenstvách.

Reformácia, rekatolizácia a najmä veľká migrácia obyvateľstva v prvej polovici 18. storočia mali za následok, že v Zemplínskej, Užskej, v menšej miere i v Šarišskej, Abovskej a Spišskej stolici sa sformoval celý rad obcí a miest s tromi, štyrmi, niekde dokonca i s viacerými cirkevnými zbormi. Na ostatnom území Slovenska sa slovenská národná identita od reformácie formovala v prostredí konfesionálnej katolícko-evanjelickej bipolarity. Náboženská a etnická viacfarebnosť východného Slovenska a z nej vyplývajúca každodenná konfrontácia ľudí patriacich k rôznym cirkevným a jazykovým spoločenstvám, rôznosť liturgických jazykov, náboženských obradov a cirkevných sviatkov sa odrazili aj vo vytvorení spoločenských vzťahov, pre ktoré bola nevyhnutná vzájomná tolerancia.

Byzantsko-slovanský obrad

rusin2Slovensko-rusínske etnické pomedzie bolo už od svojho sformovania priestorom intenzívnych procesov, ktoré sa odzrkadlili v materiálnej kultúre, v jazyku i v náboženskej sfére. Slovenský živel bol na viacerých miestach prevrstvený rusínskymi osadníkmi, viditeľne sa odlišujúcimi nielen spôsobom hospodárenia, ale aj náboženstvom. Na hraničnom území často dochádzalo ku koexistencii obidvoch etník na jednom panstve a neraz i v jednej obci, kde sa dostávali Slováci do kontaktu s byzantsko-slovanským obradom.

Na východnom Slovensku, na rozdiel od stredného a západného Slovenska, patril k sprievodným znakom valašskej kolonizácie. Zmienky o jeho rozšírení medzi Slovákmi obsahujú už zákony segedínskeho snemu z roku 1459 či súhrn uhorského stredovekého práva - Verbóciho Tripartitum. Jedným z najdôležitejších svedectiev potvrdzujúcich etnickú rozmanitosť Mukačevskej eparchie je list z roku 1604, v ktorom sa biskup Sergij zmieňuje, že pod jeho právomoc, zahrnujúcu veriacich východného obradu v severovýchodnom Uhorsku, patrila rusínski, valašskí, slovenskí a srbskí kňazi a mnísi.

V porovnaní s ostatnými etnikami predstavovali Slováci len malý zlomok. Veriaci byzantsko-slovanského obradu sa v tejto eparchii označovali aj názvom Rutheni, po maďarsky Oroszok, v prípade rumunského obyvateľstva Valachi, po maďarsky Olaszok. Masová migrácia obyvateľstva prebiehajúca zhruba od konca 17. do polovice 18. storočia v celom severovýchodnom Uhorsku posilnila rusínske zastúpenie vo východoslovenských stoliciach. Po skončení stavovských povstaní a odchode, resp. úteku veľkej časti poddaných na Dolnú zem ostali mnohé slovenské a maďarské dediny vyľudnené alebo poloprázdne. Do nich sa sťahovali rusínski kolonisti, hospodáriaci v omnoho horších pôdnych a klimatických podmienkach.

V nových podmienkach si zhruba dve až tri generácie uchovali znalosť rusínskeho jazyka. Rýchlosť jazykovej asimilácie v slovenskom prostredí závisela od viacerých faktorov, z ktorých za najdôležitejšie možno považovať početné zastúpenie kolonistov v rámci dedinskej spoločnosti a širšieho územia, vzdialenosť od kompaktného rusínskeho územia, existencia či neexistencia gréckokatolíckej farnosti, konfesionálna štruktúra a iné. Cirkevnoprávne neobmedzované uzatváranie obradovo zmiešaných manželstiev proces etnického zjednocovania Slovákov a Rusínov veľmi urýchlilo.

Slovakizovaní Rusíni

Na konci vlády Márie Terézie sa etnická štruktúra gréckokatolíckej cirkvi rozšírila o slovenský a maďarský element do takej miery, že ich zaznamenávajú aj úradné dokumenty a cirkevné vizitácie. Lexicon locorum Lexikón i uhorských sídel, ako aj kanonická vižitácia Jágerského biskupstva z rokov 1772 - 1773 a Korabinského geograficko-historický lexikón Uhorska z roku 1786 uvádzajú takmer 3 desiatky gréckokatolíckych farností, v ktorých sa rozpráva lingua slavica (slovenským jazykom). Prvý presný údaj o počte gréckokatolíckych Slovákov pochádza až z 30. rokov 19. storočia od slovenského etnografa J. Čaploviča, ktorý napočítal 152 692 slovakizovaných Rusínov a pár tisíc Maďarov.

Aj keď názory na spoľahlivosť týchto údajov sa rôznia, je zrejmé, že už v tomto období museli „po slovensky rozprávajúci Ruténi", teda slovakizovaní Rusíni, tvoriť nezanedbateľnú časť gréckokatolíkov vo vtedajšej Prešovskej i Mukačevskej eparchii. Z prameňov, ktoré máme dnes k dispozícii, sa dá ťažko posúdiť, ako sa identifikovali - či podľa jazyka, alebo v ich myslení naďalej prevládala stará schéma a svoju cirkevnú príslušnosť spájali s etnickou identitou. Napríklad bačvianski Rusnáci vo Vojvodine sú potomkami kolonistov, ktorí v polovici 18. storočia odišli prevažne z okolia Trebišova a osídlili osady Kocúra a Báčsky Kerestúr. Aj keď ich jazyk (kodifikovaný roku 1923) je dodnes takmer identický so stredo-zemplínskym nárečím, ich etnická, rusnácka identita to nereflektuje.

„Panská reč"

rusin1Slovenčina bola pre rusínske obyvateľstvo na východnom Slovensku dôležitá najmä na komunikovanie na trhoch a jarmokoch. Intenzitu slovakizácie umocňovalo aj to, že na východnom Slovensku mal tento jazyk, resp. jeho tamojšia nárečová podoba, postavenie „panskej reči", ktorou rozprávala i miestna šľachta a meštianstvo. Od polovice 19. storočia túto úlohu preberala maďarčina. Medzi faktory podporujúce rusínske asimilačné tendecie do slovenského prostredia patril aj každoročný odchod mnohých Rusínov na sezónne práce do úrodných dedín Východoslovenskej nížiny a tokajskej vinohradníckej oblasti.

Od prvej polovice 19. storočia, keď sa datuje začiatok vedeckého záujmu o slovensko-rusínsku hraničnú oblasť, mali bádatelia veľké ťažkosti stanoviť hranice medzi oboma etnikami. Tento problém nútil väčšinu autorov k tomu, aby na rozmedzí uvádzali prechodnú oblasť neurčitej etnickej, resp. jazykovej príslušnosti. Tak sa v odbornej literatúre od 20. rokov 19. storočia objavovala etnografická skupina, pre ktorú sa spočiatku používal termín Sotáci, neskôr Slovjaci. Oba pojmy sa používali na označenie obyvateľstva, ktoré je akousi zmesou či medzičlánkom medzi Slovákmi, Rusínmi, prípadne i Poliakmi. Územný rozsah sotáckej oblasti bol u väčšiny autorov v podstate identický, autori sa však líšili v názore na ich začlenenie medzi Rusínov alebo Slovákov.

Etnodiferenciačný proces v gréckokatolíckej cirkvi najviac spomaľovala skutočnosť, že od polovice 19. storočia do rozpadu Rakúsko-Uhorska v nej pôsobili dve národné hnutia -rusínske a maďarské - a až do 30. rokov 20. storočia tu úplne absentovala slovenská inteligencia. Do násilnej likvidácie cirkvi roku 1950 sa medzi hodnostármi Mukačevskej i Prešovskej eparchie nenachádzal ani jeden kňaz hlásiaci sa za Slováka. Tento proces v rámci cirkvi výrazne urýchlila revolúcia 1848 -1849. Metternichova vláda po jej skončení urobila určité ústupky v národnostnej politike a zaviedla používanie menšinových jazykov v školách, na nižších úradoch a pod., čím sa v rebríčku národnoidentifikačných znakov jazyk posúval pred príslušnosť k cirkvi a konkuroval i štátnemu definovaniu identity. V konfesionálne zmiešaných oblastiach sa gréckokatolíci hovoriaci po slovensky, ktorí začali vnímať svoju identitu širšie ako v hraniciach cirkevnej príslušnosti, ocitli pred dilemou, do ktorého jazykovo-literárneho prostredia sa zaradiť.

„Ruský" jazyk (spisovná ruština s prvkami cirkevnej slovančiny a rusínskych nárečí), presadzovaný v prostredí gréckokatolíckej cirkvi, bol pre nich menej zrozumiteľný ako staroslovenčina (kollárovská slovakizovaná čeština), štúrovská slovenčina či bernolákovčina, v tom čase rozšírené u katolíckych a evanjelických Slovákov v ich okolí. Tento dôležitý moment v etnodiferenciačnom procese slovenských gréckokatolíkov sa prejavil tým, že začali dávať najavo svoj nesúhlas s tvrdením „čo gréckokatolík - to Rusín". Medzi prejavy formovania sa ich slovenskej identity patrilo preferovanie slovenskej tlače, kalendárov a kníh, konflikty s duchovnými pre jazyk kázne a pod. Ďalší vývoj v Uhorsku, najmä po vzniku dualizmu, a slabosť slovenského národného hnutia na východnom Slovensku však tento proces zastavili.

Stotožňovanie vierovyznania a národnosti, prežívajúce nielen v cirkevných kruhoch, ale aj v štatistikách, výrazne spochybnilo až sčítanie obyvateľstva roku 1880. Tým, že sa v ňom po prvýkrát položila otázka materinského jazyka (súčasne s uvedením náboženskej príslušnosti), vyšlo najavo, že je to mylný záver. Vedúci uhorského štatistického úradu K. Keleti to vyjadril aj pri hodnotení výsledkov sčítania: „Nieje to tak dávno, čo sa verilo, že z údajov o náboženskej príslušnosti možno odvodiť národnostné pomery."

Toto sčítanie však potvrdilo pravdivosť tradičnej predstavy, že Rusíni v Uhorsku sa hlásia ku gréckokatolíckej cirkvi (až vyše 96 % z nich). K rusínskemu materinskému jazyku sa v Prešovskej eparchii prihlásila len zhruba polovica gréckokatolíckych veriacich. V absolútnom vyjadrení bolo medzi gréckokatolíkmi v celom Uhorsku 332 028 Rusínov, 98771 Slovákov a 134 951 Maďarov; najväčší podiel tvorili Rumuni, ktorých bolo 850 736. Hranica súvislého rusínskeho územia sa (s minimálnymi odchýlkami) už v 80. rokoch 19. storočia ťahala po tej istej línii, ako ju zaznamenali všetky nasledujúce sčítania obyvateľstva v nasledujúcom polstoročí, až po sčítanie z roku 1930.

Bisidovati alebo hovoriť?

rusinOtázka, akej národnosti sú gréckokatolíci v obciach východného Slovenska, sa stala naliehavou až po roku 1918, keď sa maďarčina v školách, samospráve, úradnom styku a pod. nahradzovala slovenčinou, resp. rusinizovanou ruštinou. Spor o to, ktorý jazyk sa má zaviesť do škôl v gréckokatolíckych školách, spolu s otázkou revízie hraníc medzi Podkarpatskou Rusou a Slovenskom najviac zaťažovali slovensko-rusínske vzťahy na politickej úrovni, no bytostne sa dotýkali najmä obyvateľov niekoľkých desiatok východoslovenských obcí. Polemika sa viedla aj o vierohodnosti výsledkov sčítania obyvateľstva.

Na slovenskom území poklesol počet Rusínov - štatisticky uvádzaných ako Rusov medzi rokmi 1910 a 1919 (keď sa konal predbežný súpis obyvateľstva) z 111280 na 93 411 - teda o 16 %. Pri oficiálnom sčítaní obyvateľstva roku 1921 si ruskú národnosť dalo zapísať 85 628 osôb. Do polemiky, v akom jazyku má prebiehať pastorácia a majú sa vydávať modlitebné knižky i časopisy pre gréckokatolíkov Slovákov, sa zapájali najmä cirkevné kruhy. Užhorodskí baziliáni v svojom časopise Misionár, vydávanom od roku 1936, takto vo vychodoslovenčine vystihli podstatu sporu: „... medzi našim národom v dávnej šarískej a zemplínskej župe jedne majú še za Slovákov, druhé za Rusynov a všicke hutora na jedným dialekce.

Daktorý inteligenty pýtali nas, žeby sme písali vecej po zapadnoslovensky, a inše zas pýtali nas, žeby sme písali po rusky. Ked poslúchame pervšich, krivdu robíme druhým i oni budú kričec, že slovakyzujeme Rusynov; ked poslúchame druhých, pervše budú kričec, že my rusifikujeme Slovákov!" Diskusie i spory medzi oboma tábormi najintenzívnejšie prebiehali v 30. rokoch 20. storočia, keď aj pronárodné organizácie a publicistika prejavovali najväčší záujem o etnické pomery v gréckokatolíckej cirkvi. Okrem náboženskej literatúry v rusínčine, ruštine a maďarčine začali vychádzať náboženské texty a príručky aj po slovensky, napríklad Katechizmus pre slovenské gréckokatolícke deti (1937), modlitebná knižka (1941) či preklad časti liturgie sv. Jána Zlatoústeho (1933). K zmene vládnej politiky v otázke národnostných pomerov v gréckokatolíckej cirkvi došlo po vzniku vojnovej Slovenskej republiky (SR).

Vo vzťahu k rusínskemu a ukrajinskému obyvateľstvu prevládala zo strany štátu nedôvera, ktorá vyústila do krokov smerujúcich k oslabeniu prorusínskeho smeru v cirkevných úradoch a v školskom systéme. Naopak, slovenskí gréckokatolíci, cítiac podporu štátnych orgánov, národne orientovaných inštitúcií a publicistiky (napríklad Slovenskej ligy, Národných novín a i.), začali organizovať spolkový život (roku 1941 vznikol prvý spolok slovenských gréckokatolíkov - Spolok sv. Cyrila a Metoda), vydavateľskú činnosť, presadili výučbu v slovenčine vo viacerých ruských školách. Preto je pochopiteľné, že obdobie medzivojnovej Československej republiky (ČSR) a vojnovej SR gréckokatolícki Slováci a Rusíni hodnotia odlišne. Do polovice 20. storočia ovplyvňovali proces asimilácie Rusínov na Slovensku dve protichodne pôsobiace sily: silné hospodárske, kultúrne a sociálne väzby v kontaktovej oblasti, umocnené tradične bezkonfliktným spolužitím oboch etník. Na druhej strane tu bol vplyv cirkevného prostredia, v ktorom dominovalo tradičné chápanie gréckokatolíckej cirkvi ako rusínskej (ruskej) a s ňou súvisiace stotožňovanie náboženskej a etnickej príslušnosti. Na niektorých miestach sa k nim pridával aj vplyv cirkevných škôl.

Asimilácia Rusínov bola do 40. rokov 20. storočia prirodzeným procesom, ktorý slovenská spoločnosti cieľavedome nepodporovala. Cirkevné štruktúry gréckokatolíckej cirkvi boli etnicky rusínske, od polovice 19. storočia silno maďarizované, štátna a župná správa bola do roku 1918 v rukách maďarskej šľachty a inteligencie. Neprebiehala v školách, kostoloch či úradoch, ale jej dejiskom boli dedinské chalupy, trhy, jarmoky a krčmy. Podmienky na národnú a náboženskú emancipáciu gréckokatolíckych Slovákov sa vytvorili až v medzivojnovej ČSR. Tento vývoj zastavil februárový prevrat roku 1948 a najmä likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu v apríli 1950...

Foto: http://www.rusin.sk/

- diskusia zo starého webu dobrodruh.sk k tomuto článku je tu - DISKUSIA

Čítajte ďalej

Po zaistení ubytovania cez internet, zamenení Eur na České koruny, požičaní turistického sprievodcu z knižnice a kúpení lístkov si konečne môžeme začať baliť veci. Samozrejme sa to...
 
Dublin. Už na schodíkoch z lietadla cítim vlhkosť, ktorá je pre stredoeurópana citeľná. Stretnem sa s ňou ešte mnohokrát, inak mi trávi, prádlo schne tri dni, všetko je vždy a všade...
 
Nedávno som sa opäť vybral do Terchovej a okrem iného si prešiel aj Jánošíkové Diery. Nebolo práve najideálnejšie počasie, no aspoň bolo v teréne pomerne málo turistov. Poslednou sprístupnenou časťou...
 
Turistika patrí k obľúbenej športovej aktivite pre čoraz väčšiu komunitu ľudí. Postupom času sa ľudia začínajú vracať ku svojim koreňom, prírode a všetkému, do čoho človek v malej miere, respektíve...
 
Andrzej Stasiuk sa radí medzi najprekladanejších poľských prozaikov. Jeho najnovší román Východ je knihou-vyznaním, čistou ako špiritus, vybielenou ako kosti kôz na púšti Gobi a zahmlenou ako...
 

Diskusia

rád by som videl Alfonza

rád by som videl Alfonza rozprávať o rusnáckej hatlanine niekde v Bodružali v krčme :)

Buď si toho vedomí, Alfonz

Buď si toho vedomí, Alfonz Nekoneční,Táto diskusia na tejto stránke, nieje venovaná pre teba, ako pre nejakého Geroja, ale je venovaná pre všetkých prispievateľov do fóra o Rusínou, a Ukrajincov ktorí chcú, prispieť do diskusie!!! - Ale kvôli tebe Alfonz Nekoneční, sa stalo že ľudia sa tu stebou nechcú zaťažovať, prispievať do diskusie!!! Ak chceš si prispievať tak si nájdi inú stránku, dajme tomu o Slovákoch, a Maďaroch, a tam si píš, čo len chceš, a na Dobrodruh, SK. sú iné témy, kde sa blisneš svojími múdrosťami. Ale zrejme je ti, Alfonz Nekoneční, lepšie rozbíjať diskusiju tu, lebo tam ti nikto nenapíše. Preto si tu chceš dokázať svoju veľkosť, a múdrosť. A pritom si tu dokazuješ svojú úbohosť, a hlúposť.

SVäTOPLUK BOL NAJSKô

SVäTOPLUK BOL NAJSKô SLOVENSKÉ KNIEŽA, POTOM KRÁĽ !!!!! TAK HO NAZÝVALI VŠETCI VRÁTANE FRANSKÝCH KRONIKÁROV, PÁPEŽA ALEBO ARABSKÝCH ČI PERZSKÝCH VYSLANCOV A OBCHODNÍKOV !!!!!! TÍ HO DOKONCA NAZVALI " CISÁR " ! NAJPRV AKO RASTISLAVOV SYNOVEC VLÁDOL NITRIANSKU, KTORÉ SIAHALO NIEKDE PO SLOVENSKÉ MESTO MUKAČEVO A DOLE PO SLOVENSKÉ MESTO BUDÍN-PEŠŤ A NESKôR, KEĎ PREBRAL VLÁDU NAD CELOU VEĽKOU MORAVOU A OVLÁDOL DE FACTO TAKMER CELÚ STREDNÚ A ČASŤ VÝCHODNEJ EURÓPY SA STAL KRÁĽOM !!!!!!!!!!!! POKIAĽ TOMU NEROZUMIEŠ A NECHÁPEŠ POSTUPNOSŤ, AKO SA Z KNIEŽAŤA MOHOL STAŤ KRÁĹ, JE TO TVOJ PROBLÉM ! SLOVENSKÁ DOMOVINA JE NIEKDE OD PASOVA PO TRANSYLVÁNIU ALEBO DOKONCA SEVERNÉ BULHARSKO, PRIČOM NA VÝCHODE PO SLOVENSKÉ MESTO KREMENEC ( DNES STREDNÁ UKRAJINA ) A OD PRAMEŇOV ORAVY PO VOJVODINU ALEBO SLAVÓNSKO !!!!!!!!!!!!!!! ...............................DOKONCA SLOVÁCI POD NÁZVOM VENETI ŽILI AŽ NIEKDE PO ESTÓNSKO A KYJEV, KEĎ NAPR. MESTO " BREST ", ALEBO : " Церква Спаса на Берестові " SÚ ČISTO SLOVENSKÉ TOPONYMY A SLOVENSKÝCH VENETOV TAM SPOMÍNA PLÍNIUS UŽ V 1. STOR. N.L. !!!!!!!!!!!!!! ...................................... JA SOM TI TU DAL LINKY NA SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PESNIČKY, KTORÉ POKRADLI UKRAJINSKÍ-RUSÍNI SLOVÁKOM A DRZO ICH VYDÁVAJÚ ZA " RUSÍNSKE " !!!!!!!!!!!!!!!! ROVNAKO AJ O SLOVENSKOM ĽUDOVOM TANCI ZNÁMOM POD MAĎARSKÝM MENOM " ČARDÁŠ " SOM NEPÍSAL V SÚVISLOSTI S VAMI.

Ja viem Alfonz Nekoneční že

Ja viem Alfonz Nekoneční že to maš, v tej svojej, hlávke popletené!!!

Ja som  dal tie mapky preto, lebo historici, v daních krajnách  majú, svoju interpretáciu dejín. A ešte pritom jestvujú aj ALTERNATÍVNY HISTORICI.

Vieš, Alfonz Nekoneční.

Ja nespochibňujem Veľku Moravu!!! Veľká Morava bola!!! Ale je otázne že čo bolo súčasťou, a čo nebolo??

Pretím sa učilo že Svätopluk, bol Knieža, ale od roku 2006, sa už oňom zmieňujú o Kráľovi. Svätopluk kráľ, Nitrianskeho kráľovstva.laughA Nitrianské kráľovstvo, ma dnes následovníka, v Nitrianskej republike??laugh Starí Nitrania, sa od radosti, v hrobe obracajú.

Keď majú tu na diskusii, kvazi historika: Alfonza Nekonečného.

Za panovania Mojimíra I. 

Karte_Mährerreich_Mojmír_I.png (1126×994) Nemecky zdroj.

Za panovania Rastislava.

Karte_Mährerreich_Rastislav.png (1126×994) Nemecký zdroj.

Kniežactvo Nitra v 11. storočí.

Duchy_of_nitra_11th_century.png (872×569) Anglicky zdroj.

 

13.jpg (2235×3354)Československy zdroj. Starý atlas.

To su zdroje. Ktoré som prešiel.

Alfonz Nekoneční hrať sa zo slovíčkami, Slovania-Sloveni-Slovenci-Slováci je absurdné zlé, a nesprávne!!!

Alfonz Nekoneční, to podľa teba sú všetci Slovania, Slováci??

Teda Slovinci, Moravania, Bielorusi, Poliaci, Česi, Bulhari, Čierno Horci, Rusíni, Ukrajinci  Bielorusi, a Rusi, a Srbi  vznikli zo Slovákov??

Ak tvrdíš že všetci vznikli, zo Slovákov, a teda niesu Slovania, ale Slováci, tak potm ako vznikli Slováci??? Keď Slovania, sú podľa teba Alfonz Nekoneční Slováci.

Ak som ti dobre rozumel, Alfonz Nekoneční, tak Slováci, niesu Slovania, ale dajme tomu zmesou, Keltov, Dákov, Longobardov, Kvádov, Markomanov, Húnov, Gepidov, Avarov, Maďarov,  a Mongolov??devil

Ja bi som to nazval, prekrúcanie historických udalostí!!!A upravovanie dejín. Kde nejaký dominantný národ, si upravuje svoje menšiny, zo strachu, aby pravda nevišla najavo!!

Alfonz Nekoneční neklam, a neprekrúcaj históriu, ktorú znevažuješ svojímy, kvázi darebackýmy teóriamy. Lebo v zahraničí Slovákov, budu považovať za Historických ANALFABETOV!!

 

 

 

 

 

 

Historické Romány viem písať

Historické Romány viem písať aj ja!!!! Reálne jadro Nitrianska tvorilo iba dnešní Nitriansky, Trenčiansky, a Trnavský Kraj. To bolo jádro Nitrianska. Mojimír I. Vládol zo Zátisia, teda z Biharska, Transilvánie, to Bola Mojimírová Morava!! Potom Mojimír z juhovýchodu dobil Nitru!! Po smrti Mojimíra I. vieme že bol Rastislav. Ten začal budovať inú cirkevnú organizáciu. Ale Svätopluk využil mocenské vákuum a začal obsadzovať územia ktoré patrili Mojimírovi I. a neskôru podmanením Rastislavovho kniežactva, sa mu podarilo vybudovať Staré Slovensko! A to na úkor iných slovanských držav. Staré slovensko tvorila iba Dnešná Morava, Horná Panónia, obsadil Miškolc-(Miškovec) a dostal sa až k tise, niekde pri dnešnom meste Tokaj. A potom po Hrebeňoch Zemplínskych, a Slanských hôr To bola hranica Svätoplukového Starého Slovenska-(Nitrianska) Biharsko, (Zemplín, Užhorod, Mikačevo, Maramureš) tieto územia sa dostali do vazalského postavenia Svätopluka. No a kedže Toto územie bolo priďaleko od Frankov, a Franského duchovenstva, nemali vpliv. Na ďalší vývoj daného obyvateľstva. No a kedže Svätopluk zomrel, tak sa začala jeho ríša rozpadať. Odtrhli sa Česi, a Užhorod prešiel do vazalského stavu Bulharom. Preto je logické, prečo si východné Slovensko, a Podkarpatská Rus, zachovalo svoju cirkevno-slovanskú liturgiu. A nech si tu píše aj sam Nekoneční, tak aj tak, je fakt že to poprieť nemôže že Východ si zachoval odkaz Byzanskej cirkevno-Slovanskej liturgie kdež to západné, a stredné Slovensko prešlo na latinský obrad slúženia liturgie. Preto to niektorých škrie, až zaťažuje. Preto už v minulosti, napríklad v Južnom Taliansku, skončili, celé Mestá, a dediny, na hraniciach, iba preto, že nepriali latinský obrad, a ostali verní Byzanskej cirkevnej liturgii. A tie tvrdenia o ktorych sa tu snažíš Nekoneční, nakoniec Slovensko, siaha až ku Kamčatke??? A od Solúňa, až po Gdansk???? Ale aj tak Rusíni niesu okupanti!! A nikoho neokupujú, asi máš Nekoneční komplexi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja o nijakej Rusínskej okupácii, neviem žebi Rusíni okupovali Slovensko, alebo Podkarpatskú Rus??? Ale zrejme myslíš asi rok 1968. Ale to boli Sovietské vojska, nie Rusínske?? Ale mám tušenie, že rád bi si si Alfonz Nekoneční na Podkarpatskej Rusi, zopakoval rok 1968 v Slovenskom garde, a vstup spriatelených Vojsk Slovenskej republiky na Podkarpatskú Rus. Oni už Československí Mníchov, mali, a ti Alfonz Nekoneční, bi s chcel zrejme (Podkarpatsko Ruskú), Pražskú Jar 1968??? A Normalizáciu na Podkarpatskej Rusi aká prebehla v Československu?? Alfonz Nekoneční nebľakaj tu, lebo aj tak nikto nič nepokradol!! A k tej téme folklóru, a etnografii sa vracať nebudem.

Tí tvoji " Vojvodinskí Rusíni

Tí tvoji " Vojvodinskí Rusíni " nie sú nič iné, len porusínčení Slováci zmiešaní z Ukrajinsko-Rusínskymi prisťahovalcami. PRVÍ " UKRAJINSKO-RUSÍNSKI " VOJVODINSKÍ RUSÍNI MALI SLOVENSKÉ MENÁ : " JANKO " alebo " JANKO MAKOVICKÝ " A DEDINÁM DALI SLOVENSKÉ MENÁ AKO : " Коцур " PRIČOM " KOCÚR " JE ČISTO SLOVENSKÉ A ZÁPADOSLOVANSKÉ SLOVO, KTORÉ VO VÝCHODO A JUHOSLOVANSKÝCH JAZYKOCH ANI NEEXISTUJE ! VY PRIVANDROVALÍ UKRAJINSKÍ RUSÍNI TAKÉ SLOVO ANI NEPOZNÁTE A KOCÚRA NAZÝVATE AKO OSTATNÍ VÝCHODOSLOVANIA : " кот " V ukrajinčine, teda čistej rusínčine dokonca " кіт " ! Vojvodinskí Rusíni sami seba nazývali " Rusi " svoju slovensko-ukrajinskú hatlaninu ako : " руски язик or руска бешеда " Zatiaľ čo Ukrajinskí-Rusíni nazývajú tú svoju ukrajinsko-slovenskú hatlaninu ( " rusínsky jazky " ) " русиньска бесїда or русиньскый язык " ale kedysi , vrátane prisťahovaných Amerických Rusínov ste sa tiež nazývali sami seba " RUSI " a svoju ukrajinsko-rusínsku haltaninu ako " RUSKÝ JAZKY " " Amerikansky Russky Viestnik " ČIŽE SAMI SEBA STE NAZÝVALI ANI NIE " RUSÍNI " ALE " RUSI " A SVOJ JAZYK " RUSKÝ JAZYK " !!!!!!!!!!!!!!!

A ešte dopĺňam, Áno Rusi, ale

A ešte dopĺňam, Áno Rusi, ale nie ti Rusi, dnešného Ruska, ale Rusi, Kijevskej Rusi!!!! Ukrajinci sú potomkami Kijevskej Rusi, a nositelia odkazu Kijevskej Rusi. Rutenami sú označovaní práve obyvatelia Kijevskej Rusi. A odkazu Kijevskej Rusi, sa hlásia ako aj Ukrajinci, Rusi, a Bielorusi, ale i Rusíni. Ukrajinština, nieje Ruština!!! A Rusíni, či tu na Slovensku, alebo v Zakarpatsku, alebo Lemkovia, sa odkazujú na historickú Kijevskú Rus!!!! Nie na Rusko, a Moskvu!! Dnešné Rusko vzniklo tak že Moskva ovládla, niekoľko menších kniežactiev, okolí Moskvy, a dobytím Novgorodských Slovenov, sa položili základy moderného Ruska.

Nakoniec Alfonz Nekoneční

Nakoniec Alfonz Nekoneční pôjdeš do Vojvodini, a budeš presviečať Vojvodinských Rusínov, o tom že žiadni Rusíni niesu, a že sú Slováci. A presviečať Vojvodinských Rusínou, o prestupení z Grekokatolizmu, a z Pravoslávia, na Rimokatolicku vieru, Lebo Veľka časť Slovákov vo Vojvodine sú Rimokatolíci, respektíve Luteráni.

ČO TU .............. MELEŠ O

ČO TU .............. MELEŠ O NEJAKÝCH " VÝCHODNIAROCH " A ČO I LEN NÁHODOU ICH SPÁJAŠ S NEJAKOU PRIVANDROVALOU ...................., KTORÚ NASRALI MAĎARI NA SÚČASNÉ SLOVENSKO OD 14. STOR. ????????!!!!!! TÍ TVOJI UKRAJINSKORUSÍNSKI KOLONISTI VO VOJVODINE SÚ Z VäČŠEJ ČASTI PORUSÍNČENÍ SLOVÁCI ZMIEŠANÍ S UKRAJINSKORUSÍNSKYMI KOLONISTAMI PRIVANDROVALÝMI NA VÝCHODNÉ SLOVENSKO !!!!!!!!!!!! UKÁŽKOVÝ PRÍKLAD PRIRODZENEJ ASIMILÁCIE, KEĎ SA V ČASOCH MASOVEJ VALAŠSKEJ KOLONIZÁCIE, ČO POKIAĽ SA JEDNALO PRVÝCH VĹN NEVADILO, LEBO TO BOLI RUMUNSKÍ VALASI, KTORÍ NEODNÁRODŇOVALI SLOVÁKOV, VEĽMI RÝCHLO ZMENILO, KEĎ SA DOVALILI UKRAJINSKÍ RUSÍNI A NAROBIL Z CELÝCH SLOVENSKÝCH OBLASTÍ " ZMIEŠANÉ ALEBO RUSÍNSKE " !!!!!!!!!!!!!!!!!! TAKÁTO ZMES SA POTOM PREJAVILA AJ VO VOJVODINE, KEĎ SA PORUSÍNČENÍ SLOVÁCI ZMIEŠANÍ S UKRAJINSKÝMI RUSÍNMI POVAŽUJÚ ZA " RUSÍNOV ", ALE HOVORIA ČISTOU SLOVENČINOU A ZA NÁBOŽENSTVO MAJÚ ZMIEŠANINU SLOVENSKÉHO KATOLICIZMU A UKRAJINSKÉHO PRAVOSLÁVIA ZNÁMEHO OD 17. STOR. AKO " GREGOKATOLICIZMUS ". TZV. " VÝCHODOSLOVENSKÝ DIALEKT ", NAZÝVANÝ SLOVÁKMI SLANGOVO " VÝCHODNIARČINA ", NIE JE TAK AKO OSTATNÉ SLOVENSKÉ DIALEKTY = ŠARIŠTINA, ZÁHORÁČTINA, TRNAVČINA, GEMERČINA, GORALČINA, NÁREČIE OD POVAŹSKEJ BYSTRICE ...... NIČ INÉ, LEN LOKÁLNY DIALEKT SLOVENSKÉHO JAZYKA !!!!!!!!!!!!!!!!!! ROZUMIEŠ TY RETARD CIGÁNSKY UKRAJINSKO RUSÍNSKY ?????!!!!! UŽ NEVIEM, AKO TI TO MÁM POVEDAŤ, LEBO TY BY SI TO NEPOCHOPIL, ANI KEBY SOM TI TO PRELOŽIL DO TEJ VAŠEJ UKRAJINSKO-SLOVENSKEJ HATLANINY, KTORÚ VÁM SPROSTÍ SLOVÁCI UMOŽNILI AKO JEDINÝ NÁROD SVETA NA SVOJOM VLASTNOM ÚZEMÍ, KODIFIKOVAŤ AKO CUDZÍM UKRAJINSKO-RUSÍNSKYM PRIVANDROVALÝM OKUPANTOM ZA " RUSÍNSKY JAZYK " !!!!!!!! SLOVENČINA, VRÁTANE JEDNÉHO Z MNOHÝCH DIALEKTOV NAPR. TZV. " ŠARIŠTINY " NIE JE NIČ INÉ, LEN SLOVENČINA, TEDA SLOVENSKÝ JAZYK A ZÁPADOSLOVANSKÝ JAZYK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHÁPEŠ POLENO PRIVANDROVALÉ UKRAJINSKO-RUSÍNSKE ?????!!!! TEN KTO ŇOU HOVORÍ A POVAŽUJE TÚ TZV. " VÝCHODNIARČINU " RESP. HOCIJAKÝ Z JEJ DIALEKTOV ZA SVOJ LOKÁLNY JAZYK, MôŽE BYŤ LEN SLOVÁK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EŠTE RAZ SLOVÁK !!!!!!!!!!!!!!!!!!! VY STE PRIVANDROVALÍ UKRAJINSKÍ-RUSÍNI, KTORÍ SÚ VÝCHODNÍ SLOVANIA A ICH MATERINSKÝ JAZYK JE UKRAJINČINA, RESP. DIALEKT UKRAJINČINY ZNÁMY AKO " RUSÍNČINA " ! " UKRAJINČINA " AJ JE DIALEKT " RUSÍNČINA ", BÁRS AJ S UKRADUTÝMI CCA 40% SLOVENSKÝMI SLOVAMI JE OBOJE LEN A LEN VÝCHODOSLOVANSKÝ JAZYK A MôŽE NÍM HOVORIŤ A POVAŽOVAŤ HO ZA SVOJ MATERSKÝ JAZYK LEN UKRAJINSKÝ RUSÍN, TED VÝCHODOSLOVAN !!!!!!!!!!!!!! UŽ TI TO JE JASNÉ ?????????!!!!! TU TO MÁŠ MAGOR EŠTE POTVRDENÉ OD JAZYKOVEDCOV SLOVÁKOV, MAĎAROV, UKRAJINSKÝCH RUSÍNOV .... : " Eastern Slovak or Slovjak dialects (Slovak: východoslovenské nárečia, východniarčina), are dialects of the Slovak language spoken natively in the historical regions of Spiš, Šariš, Zemplín and Abov,[1] in the east of Slovakia. In contrast to other dialects of Slovak, Eastern dialects are less intelligible with Czech and more with Polish and Rusyn,[2] as well as using a higher number of Hungarian and Romanian loanwords.[3] The name Slovjak, now somewhat archaic, is derived from the common East Slovak ethnonym.[4] Features of the dialects vary greatly from region to region, but features which are common throughout all dialects include the lack of long vowels, stress on the penultimate syllable, as in Polish and Rusyn, as opposed to the first syllable stress normal in standard Slovak,[1] and variation in noun declension endings.[5] Eastern Slovak dialects also share many features of Western Slovak dialects which are absent from Central dialects and standard Slovak, supporting the idea that Central Slovakia was colonized more recently than the east and west of the country.[6] " NIEKTORÉ VÝCHODOSLOVENSKÉ DIALEKTY SLOVENČINY SÚ SLOVENČINA OVPLIVNENÁ POĹŠTINOU, UKRAJINČINOU, MAĎARČINOU, RUMUNČINOU. TAK ISTO, AKO SÚ ZÁPADOSLOVENSKÉ DIALEKTY SLOVENČINY NA DRUHEJ STRANE SLOVENSKA ZASE OVPLYVNENÉ ČEŠTINOU A NEMČINOU. STÁLE JE TO ALE TÁ ISTÁ SLOVENČINA A ZÁPADOSLOVENSKÝ JAZYK A ZÁPADOSLOVANSKÝ JAZYK !!!!!!!!!!!!!!!!!! SLOVÁCI NA SÚČASNOM NEOKUPOVANOM VÝCHODNOM SLOVENSKU SAMI SEBA NAZÝVALI " SLOVJAK " A VÝCHODOSLOVENSKÝ DIALEKT SLOVENČINY TAK ISTO " SLOVJAK " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DOKONCA AJ V AMERIKE AKO VYSŤAHOVALCI V19. STOR. SA NAZÝVALI SLOVÁCI A SVOJE SLOVENSKÉ NOVINY PÍSANE VO VÝCHODOSLOVENSKÝCH DIALEKTOCH AKO " SLOVÁK V AMERIKE, AMERIKÁNSKO - SLOVENSKÉ NOVINY ..... " !!!!!!!!!!!!!!! TEDA V ČASE, KEĎ SA ZBYTOK SLOVÁKOV POVAŹOVAL SKôR ZA " MYJAVCOV, TRNAVCOV, TERCHOVANOV ..... SA VäČŠINA VÝCHODOSLOVÁKOV UŽ POVAŽOVALA ZA SLOVÁKOV AKO NÁROD A NAVYŠE VĎAKA VÝCHODOSLOVÁKOM HLAVNE V AMERIKE, KTORÍ TVORILI VäČŠINU PRISŤAHOVALCOV AMERICKÝCH SLOVÁKOV DNES VôBEC SLOVENSKO EXISTUJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alfonz Nekoneční, ti bi si

Alfonz Nekoneční, ti bi si urobil najradšej z Ukrajincov Slovákov!! A pritom sú Slováci, poloviční Ukrajinci!!!!!!!!! !!!!! --------------------------------------------------------------------------------------- A ktým Slovjakom, a k novinám NAŠA ZÁSTAVA, to boli jediné noviny ktoré boli písane po Východniarsky, a ktoré Uhorské orgány tolerovali!!! Kdežto Slovenské noviny, písané po Slovensky, boli v Uhorsku zakázané!!! Aký to paradox!!!!!!! Ďalším paradoxom, je že východ sa postavil pod zástavy, Sibíňského kniežaťa, a západ Slovenska sa pchal Viedeňčanom, a Habsburgovcom do zadku. --------------------------------------------------------------------------------------- Alfons Nekoneční a zase je tu PARADOX!!!! Potom ak Slovensko vďačí východniarom za svoju exzistenciju, tak prečo niesu, hlavným mestom Košice, alebo Prešov???? Veď aj si na východe, spravili republiku v 1919 roku, ale Československé vojsko ju zlikvidovalo. A zase je tu Paradox, prečo potom Záhoraci, Myjavčania sa nepostavili na stranu Prvého štátu, Slovenských roľníkov, a robotníkov??? v 1919 roku. Ale radšej prijali ideu Československého národa?? A potom v 1938-1939 sa obrátili proti Československu, a ju zavrhli ideu, a prijali myšlienku Slovenského štátu. A pritom zabúdajú že prvým Slovenským štátom, bola už Slovenská republika rád 1919!!! Prvým štátom Slovenských robotníkov, a roľníkov. ------------------------------------------------------------------------------------- A ktím dialektom bi som napísal asi tak, že všetki slovanské, jazyky a dialekty, a nárečia majú spoloční koreň. Lebo vychádzaju z jednotnej pravlasti všetkých Slovanov. A ten koreň v hovorovej reči je obohatení aj o prvky ktoré sa primiešali do Slovanských jazykov. Tak sa stálo, že Slovanské jazyky sa obohatili, o niekoľko neslovanských slov. A pritom majú spoloční základ vo svojej pravlasti. Spomeniem napríklad Lužickú Srbčinu. Jedni majú prvky viac České, a ti druhi, zase majú prvky Poľské. A pritom ide o Slovanov, ktorí žijú v Nemecku. Taký proces je aj na Slovensku, Záhoraci majú podobní dialekt ako Moraváci, na druhej strene rieky Morava. Kdež to u nás sa považujú za Slovákov, a v Čechách sú Moraváci. Ale nechcem zavádzať, a bolo bi to zle. Lebo bi si to mohol niekto zle vysvetliť (ALFONZ NEKONEČNI) a z koláča, bi spravil lajno.

Niečo z

Niečo z internetu,----------------------------------------------------------------------- p. K. Tišenko prednáška: http://www.youtube.com/watch?v=8HtXo41GCTs

Ja som sa pýtal, aký je

Ja som sa pýtal, aký je rozdiel v tom že prečo si obyvatelia Vojvodiny uchovali svoj, jazyk vo forme Východniarčiny. Keď tu sa Východniari vzdali svojho jazyka. Teda nárečia. A sú tu aj protichodné tendencie, 35 000 obyvateľov Vojvodiny sa hlási ku Grekokatolíkom, ale považujú sa za Rusínov. Kdež to na Slovensku, zase časť grekokatolíkov zase za Slovákov, respektíve časť za Rusínov. A Ukrajinci zase k pravoslávnym. O to ich predkovia dnešních Vojvodinčanov, odišli pred 300 rokmi, z Horniakou na dolniaky. Mňa netreba urážať!!! Zato že sa pýtam, ako je to možné??? A ten kto vie, aký je rozdiel nech odpovie. A nie aby mi tu niekto nadával, alebo urážal, zato že sa pýtam !!!

dopĺňam mapu, zo Slovenského

dopĺňam mapu, zo Slovenského zdroja. Kde je Nitriansko, a kde Biharsko. http://www.hrnko.sk/wp-content/Scan1.jpg

...................... z

...................... z vašej UkrajinskoRusínskej domoviny zo strednej Ukrajiny, Litvy, Bieloruska, Haliče VÝCHODOSLOVÁCI SÚ VÝCHODOSLOVÁCI HOVORIACI SLOVENSKÝM DIALEKTOM ! VÝCHODOSLOVENSKÝ DIALEKT JE TEN ISTÝ AKO ZÁPADOSLOVENSKÝ A OBA MAJÚ ZÁPADOSLOVANSKÝ PôVOD ! STREDOSLOVÁCI MAJÚ NAPROTI TOMU PôVOD JUHOSLOVANSKÍ A STREDOSLOVENČINA JE JUHOSLOVANSKÝ DIALEKT ! DNEŠNÍ SLOVÁCI POZOSTÁVAJÚ PRÁVE ZO ZÁPADOSLOVANOV = ZÁPADO A VÝCHODOSLOVÁCI, A JUHOSLOVANOV DNEŠNÝCH STREDOSLOVÁKOV ! TÍ TVOJI " RUSÍNI " NA DOLNEJ ZEMI SÚ LEN PORUSÍNČENÍ SLOVÁCI A NIČ VIAC, TAK AKO VäČŠINA GREKOTATOLÍKOV A MENŠINA PRAVOSLÁVNYCH ! .......................................VÝCHODOSLOVENSKÝ DIALEKT SLOVENČINY JE ČISTO ZÁPADOSLOVENSKÝ A ZAPADOSLOVANSKÝ DIALEKT, ZATIAĽ ČO TIE VAŠE UKRAJINSKORUSÍNSKE HATLANINY = " KODIFIKOVANÁ RUSÍNČINA, LEMKOVSKÝ DIALEKT .... " SÚ VŠETKO VÝCHODOSLOVANSKÉ JAZYKY !!!!!!!!!!!!!!! UA AK NIE, TAK SI PRELOŽ TOTO, ABY SI VEDEL ŽE TO NETVRDÍM LEN JA, ALE AJ VŠETCI LINGUISTI !!!!!!! " Pannonian Rusyns consider their version of Rusyn to be a distinct language. Those who consider it distinct from the language of northern Rusyns argue that they speak a Western Slavic language, as opposed to the northern Rusyn variant, which is an Eastern Slavic language. Whilst distinguishing, this feature is not necessarily unique to Pannonian Rusyns, as the languages of other Rusyn groups in Slovakia and Poland contain features of Eastern and Western Slavic languages. "

Nakoniec Slováci, pochádzajú

Nakoniec Slováci, pochádzajú z Lužíckych Srbov!!! Či ako :) :) Alebo že bi to bolo opačne??? Niekto tu už písal že je rozdiel, medzi Zahorakčinov, a Východniarčinov. Nie som vedec, ani nič, ale bola bi sranda, keby Lužický jazyk bol podobní Šarišskému, alebo Zemplínskemu. aspoň na 20-30%:)) Zabudlo sa tu dopísať že spisovná slovenčina je odvodená z Stredoslovenského dialektu. No a tu hore, je napísané že je pôvodom z Južno Slovanského jazykového areálu. Územie Slovenska bolo osídlené, minimálne dvoma Slovanskými národmi, Západne Slovensko, Nitra, Západní Slovania!!! Okolie na východ, niekde od pohoria ČERGOVA, a SLÁNSKYCH VRCHOV bolo osídlené Východními Slovanmi!! V Poľskej historickej mape 800-950 sú jasne zaznačení BIELI CHORVÁTI!!! NA Ukrajinskej mape sú jasne začlenení k Bielim Chorvátom. No a na tej mape, je územie kmeňa Bieleho Chorvátska, začlenené, Šariš, Zemplín, čiastočne Abov, a východní Spiš, Červenské mestá, teda celé východné Poľsko, je začlenené ako súčasť Kyjevskej Rusi. Nie som vedec, ani nič také, ale pozrel som si nejaké interpretácie, z Ukrajinského, zdroja, z Chorvátskeho, zdroja, a aj z Bulharského zdroja. Srbsky zdroj mam tiež troch pozretí.

.............................

............................................... Ešte ťa to evidentne neprešlo. Slováci boli za čias Slovenskej Veľkej Moravy a slovenského kráľa Svätopluka najsilnejším, najbohatším a najcivilizovanejším štátom Európy po Byzancii, Franskej ríši. S tým už nikto nič nespraví, lebo tieto fakty boli napísané dávno predtým, ako sa vôbec slovo " Rusíni " objavilo niekedy v 13. stor. Skôr či neskôr si autochtónny Slováci zoberú naspäť Najvýchodnejšie Slovensko, cudzími okupantami nazývané od 20. stor. divnými názvami typu " Karpatia, Zakarpatská Ukrajina, Karpatská Rus, Trnaskarpatská Rusínia .... " a podobné hovadiny. Keď už porovnávaš ten folklór, pesničky, kroje s tými slovenskými, ktoré ste pokradli Slovákom v slovenskom Šariši, Spiši alebo Zemplíne = http://www.youtube.com/watch?v=p-izrinzqmQ , alebo http://www.youtube.com/watch?v=f0nXlxht6NI , alebo http://www.youtube.com/watch?v=Aa96YoNKHDA, alebo http://www.youtube.com/watch?v=iWttE9Odit8 .... tak si pozri vaše vlastné Ukrajinskorusínske : http://www.youtube.com/watch?v=VVAVWDqo1R0, alebo http://www.youtube.com/watch?v=8GlovLk3Ckc ..... A TOTO UŽ JE TOTÁLNA UKRAJINSKORUSÍNSKA DRZOSŤ !!!!!!!!!!! P........................................ ozmaria, aj lalia na bielo rozkvitala " EŠTE AJ SO SLOVENSKÝMI SLOVAMI, A DRZO TO VYDÁVAJÚ ZA AKÚSI " UKRAJINSKORUSÍNSKU, RUSÍNSKOLEMKOVSKÚ " http://www.youtube.com/watch?v=RujU_OsSvcw, alebo http://www.youtube.com/watch?v=EwNAufIl1UY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

je mi ťa ľúto, ty takmer

je mi ťa ľúto, ty takmer minoritná majorita

Napíšem ti to z

Napíšem ti to z krátka!!! Rusíni neukradli Slovensko. Ak bi Rusíni ukradli Slovensko, tak bi bolo Nie Slovensko, ale Rusínsko!!! A Bratislava bi sa volala PREJASĽAVĽ!!! Spamätaj sa ti primitív Alfonz nekoneční!!! Čo tu trepeš!!! Čardáš, nieje Rusínsky tanec!!! Bĺbečku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tokaj leží v Maďarsku!!!! A nie v Rusínskej republike!!!! Rusíni pijú páľinku, a ti asi zrejme piješ NEKONEČNÍ víno!!!! Alebo berieš nejaké drogy, z ktorých ti preskakuje!!!!!!!!!!!!

Milí Alfonz Nekoneční Vieš

Milí Alfonz Nekoneční Vieš niektoré pesničky prespievané, z originálu, do iného jazyka vyznievajú priam komicky!!!!!!!!!! A dávam tu originál pjesňe, ktorú Slováci v Nitre, alebo v Trenčíne, alebo v Malackách, či v Žiline, a v Revúcej, nikdy nespievali!!!! http://www.youtube.com/watch?v=JORr-ngnRWo A ktorá je populárna pieseň, iba na Východnom Slovensku.

Rusinsko-Slovenský, alebo

Rusinsko-Slovenský, alebo Slovensko-Ukrajinský, alebo Rusinsko-Ukrajinský etnický, areál je tak premiešaní, že etnografi mali problém, už v minulosti, určiť kde kto žije. A ký je rozdiel, tak to začali konfesionálne, Grekokatolíkou-Pravoslávnych považovali za Rusínou!!!!!!!!!!!!!!!! A Luteránou, katolíkou, zase za Slovákov, alebo za Maďarov!!!! To že kto koho asimiluje?????????????????????? Stávajú sa také prípady, že na zmiešaných územiach, si píšu národnosť Slovenskú, a rodný jazyk Maďarský, alebo národnosť, Maďarská, a rodný jazyk Slovenský. A iné prípady. To že územie je dosť premiešané, ma na svedomí aj náboženstvo. V niektorých dedinách máš raritu!!!!! Kde v jednej dedine sa nachádzajú aj tri, alebo i štyri kostoly!! Rimo-kat., Greko-kat., Pravoslávny, Luteránsky, ba dokonca aj Jehovisticky. A každé ráno v nedeľu, vykukneš z okna, a vidíš, ako sa obec podelila, podľa náboženského hľadiska. Tí z vyšného konca dediny išli, do Cerkvy, a ti z dolného, zase do Kostola, a stred, zase do Luteránskeho. :) :) No a potom príjdu obecné voľby, a obec je zas podelená, už nie podľa náboženstva, ale podľa etnicity, alebo politického presvedčenia. Tie tvoje tvrdenia Alfonz Nekoneční, sú ako keby som do fľaše nasýpal šumienku. Alebo do pohára z vodou, nalial sirup!! To iste je aj na miešanom území. Jedna kultúra, obohatí druhú. No a keďže Rusíni tu žijú už veľa storočí, zo Slovákmy tak je logické, že obe kultúry si prevzali to dobré. Ak by bola hranica medzi Rusínmi, a Slovákmi, tak Hranica Ukrajiny, dnes končí niekde pred Popradom!! Respektíve na Šarišsko-Spišskej župnej hranici. A to všetko na východ od mesta Poprad bi už bola ZAKARPATSKÁ UKRAJINA!! Len tak na osvieženie pamäti.

Slovenské národné povedomia

Slovenské národné povedomia sa začalo prejavovať, až niekedy 1802. A to zásluhou Luteránov, ako Bernolák, Štúr, zistil, že je rozdielnosť, nárečová, medzi Záhorákmi, a Zemplínčanmi. V spôsobe komunikácie, v bežnom styku. Ak v minulosti prišiel do Presburgu Východniar, tak bežní Záhorak mu až tak nerozumel. Na východnom slovensku, boli pokusy, o Bernolákovčinu, ale neboli úspešné, z toho dôvodu, že ľud mal svoj jazykoví dialekt. Preto Ľ. Štúr kodifikoval Stredoslovenský jazyk ako, spisovný, obohatení o pár vychodniarských slóv. Aby mu rozumeli tak na západe, tak i na východe. Lebo ak bi bol uzakonený Šarisko-Zemplinský jazyk ako spisovní, tak Záhorak bi bol v predeli :)) Chodzili bi do garažu, a na Štriche bľachu kritu mali. Neznam že jak ten chlop, tu špadnul, ale isce veľa paľenki v karčme popil. Dakto chodzi do kostela, a dakto do cerkvi, na službu božu. A ešte aj východniarčina je delená na menšie jazykové dialekty. (Mantakčina, Šariština, ai.).

Ďalej je prekvapujúce, že

Ďalej je prekvapujúce, že obyvatelia dnešnej VOJVODINY, ktorí sa hlásia za Rusínov, sú Gréko, a hovoria po východniarsky. A považujú sa za Rusínov. A východniari, gréko-kat. viery, naopak za Slovákov. Ako je to možné??? Veď keď odchádzali zo Šariša, Zemplína, boli všetci Rusnáckej viery. A uchovali si doslova, aj svoj jazyk. A tu na Slovensku ich jazyk, považujú za akúsi formu východosloven. nárečia. Žeby to bolo trochu inak z východoslovákmy???

Proste sa nevieš Alfonz

Proste sa nevieš Alfonz Nekoneční, zmieriť aj z inou, predstavou. Zachvyľu urobíte z Svätopluka cisára Slovákov. Predtým bol knieža, teraz kráľ, a o 30 rokov bude cisár, Veľkej Moravy???. :) :) Nenechaj sa vysmiať Alfonz Nekoneční.!!! Zachviľu si bude nárokovať Chorvátsko, na Panóniu, lebo Pribina bol Chorvátsky Bán, na dvore Michala Krešimíra II. , a čo ba dokonca si nárokuje aj na Nitru, a západné Slovensko. Lebo Pribina vládol aj tam. :) :) :) A Nitra sa stane súčasťou Veľkého Chorvátska. Podľa Chorvátskej histórie. Mi na Slovensku hovoríme že Pribina bol, knieža, a v Chorvátsku o ňom hovoria ako o Bánovi, nejakej Chorvátskej Bánovine. Z Chorvátskeho zdroja: po Chorvátsky.: Pribina Pribina je bio ban Gacke, Krbave i Like u 10. stoljeću. Ugrožen vladavinom kralja Miroslava koji mu je htio ograničiti banska prava, vodi pobunu koja je dovela do svrgavanja kralja, pri čemu je kralj ubijen. O njemu ne postoje drugi povijesni podaci. Pribina je na tron doveo Mihajla Krešimira II. Slovensky: V 10 st. vládol Bán Pribina v bánovine, Gacke Krbave, a Like. Pribina pomohol Michalovi II. Krešimirovi, dostať sa na Chorvátsky trón. Takže zase niekto má odlišnú históriu v Chorvátsku, iná je v Čechách, iná v Bulharsku, iná na Slovensku, a Poľsku a tiež v Maďarsku. A keď si to pozrieš tak je to úplné iný výklad doma, a vonku. A čo hovorý, názov, Rusíni. Predtím, boli RUSIČY-RUSYNY -UKRAJINCY. V latine sú označení pod názvom Ruteni- Rusíni. Kniežactvo HALIČ, (Halič-Voliň), zasahovalo aj na severovýchodné Slovensko, lebo je doložené, že Knieža Danilo Romanovič, sa na ceste domou, z Uhorska, do Haliče, presúval cez Bardejov, kde pobudol. Z toho bi sa dalo usúdiť že Sverne, hranice Uhorska, neboli ustálené, z Haličou. až niekedy v 13st. sa hranica ustálila na hlavnom hrebeni Karpát. A na niekoľko rokov, sa aj Halič- stala súčasťou Uhorska, pokial si ju nezačlenilo Poľsko do svojho kráľovstva. V Haliči žili Rusíni Ruthenians. Až o 150 rokov, dozadu, sa Hličský Rusíni stali Ukrajincami. Na Zakarpatsku, a Na Slovensku názov Rusín pretrval. Miestne obyvateľstvo im dalo názov Rusnáci.

Cyril s Metodom boli pozvaní

Cyril s Metodom boli pozvaní Veľkomoravskými Venedskými Slovákmi a našimi kráľmi - kniežatami Rastislavom, Svätoplukom, Pribinom a Koceľom, čo je jediné zaznamenané. Cyril s Metodom boli darom spojenca Byzantského cisára Michal III. svojemu spojencovi slovenskému Veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi a Svätoplukovi. Písmo ktoré vytvorili pre Slovákov muselo byť logicky slovenské tak, aby mu Slováci rozumeli čo sa aj stalo a ešte bolo upravované na Slovenskej Veľkej Morave tak, že sa napr. odlišovalo aj od neskoršej bulharskej Cyriliky, ktorú používate vy Ukrajinskírusíni doteraz. Toto písmo Hlaholika, knihy .... sa nazývalo SLOVENSKÝ JAZYK !!!!!!!!!!!!!! .....................................Liturgia, ktorú tu priniesli Cyril s Metodom bola grécka ortodoxná, ale doplnená o latinské časti, ktoré už boli zabehnuté na Slovenskej Veľkej Morave, Slováci boli na ne zvyknutí a latinský Rím ich musel uznať !!!!!!!!!! To dokazujú aj neskoršie záznamy z Veľkej Moravy ako napr. Sinajské zlomky, ktoré obsahujú liturgické časti zavedené Cyrilom a Metodom, kde sa napríklad uvádzajú latinské spovedné pravidlá majúce pôvod v hornom Nemecku. Slovenská Veľká Morava mal historické vlastné územia až niekde po Transylvániu a hore hraničila s hrebeňom Karpát pri Vereckom priesmyku. Slovenská Veľká Morava bola zničená pernanentnými útokmi Frankov, Maďarov a Bulharov a zároveň oslabovaná občianskou vojnou Svätoplukových synov. Takto vydržala cca 20 rokov, čo by nevydržal žiaden štát sveta ani zlomok tohto času a len to dokazuje silo tohto naväčšieho Slovenského štátu. Laborec " je fiktívne meno podľa slovenskej rieky Laborec pre Veľkomoravského župana Zemplínskej župy, ktorý sa vás snažil zadržať už pri zásekoch vo Vereckom priesmyku, neskôr pri slovenskom Užskom hrade.

V Rímskej ríše bi ti alfonz

V Rímskej ríše bi ti alfonz nekonečni, vraveli Barbar!!! Aký civilizovaní Slováci??? Veď v starom Ríme, alebo v Byzancii, bi ti, Rímsky občan nadával do Barbarov!!! A to nielen Slovanom, ale aj Germánom, Húnom, Keltom, aj Rusína bi, takto označil. Za čias Veľkej Moravy Slováci neboli, ale označovali sa pod iným menom. ( Slovieni, Maravani). Ak sa takto označovali ako národ. Ja som iba napísal že Ukrajinci mali iné označenie, najprv boli Rusíni, potom Malorusi, a nakoniec asi tak 150 rokov dozadu, prijali meno Ukrajinci. Kyjevska Rus bola založená práve na dnešnej Ukrajine, a Bielorusku. Ja som si inač naštudoval, Chorvátske zdroje, České zdroje, a aj Bulharské zdroje, a aj zdroje Ukrajinské, i Slovenské, a v každej je niečo úplne iné. Idiot Alfonz Nekoneční, tieto veci ktoré som dal dole v článku, boli stiahnute z netu. Takže, máš komplexy menejcennosty, alebo čo. Ti Alfonz Pečeneh nekoneční aké piesne to prespievali, zo Slovenského na Ukrajinské, alebo Rusínske??? Alfonz Pečeneh Nekoneční mysliš tieto že prespievali:: http://www.youtube.com/watch?v=ewogAAanGS8 alebo túto ti ukradli :: http://www.youtube.com/watch?v=a_njrU_Dvh8 alebo žeby túto ti Alfonz Pečeneh Nekoneční ukradli:: http://www.youtube.com/watch?v=HripLk3FCdQ Takže tieto piesne ti Ukrajinci Alfonz Nekonečni ukradli?? Nenechaj sa vysmiať!!!!!!! A k tej, tvojej okupácii, nikto nikoho neokupuje. Hranice sú dane mierovou zmluvou z 1919, a 1945. Takže trepeš sprostosti, Alfonz Pečeneh Nekoneční, a k tomu osídleniu východného Slovenska, tak z štyroch, alebo šesť okresov, bi bol jeden mega okres z 3700km štvorcovímy, z 25 000 obyvateľmi. A na Zakarpatsku bi žilo na ploche 12800 km iba 5300 Slovákov. A niektoré mestá na Slovensku bi ostali iba dedinami, ako Bardejov, Sobrance, Snina,bi bola dnes iba dedina, Stropkov, a Svidnik, Medzilaborce bi neboli vôbec. Možno bi si zriadil aj, národní park Východoslovenský prales.

Treba začať od začiatku. Títo

Treba začať od začiatku. Títo " Rusíni " sú čistí Ukrajinci a nič viac. Na najvýchodnejšie Slovensko cudzími okupantami nazývané od 20. stor. divnými názvami typu " Zakarpatské Rusínsko, Zakarpatská Ukrajina ", ktoré od roku 1945 dočasne okupovalo ZSSR a dnes Ukrajina, vpadli v roku 896 Ukrajinskí Rusíni ( čiže Ukrajinci ) spolu s Maďarskými Ugrofínskymi Turkotatarmi a Chazarskými Judaizovanými Turkotatarmi, ktorí si hovoria " Aškenázski Židia ". Na územie Slovenska ich prisťahovali Maďarskí, Nemeckí a Chazarskí páni počas Valašskej kolonizácie od 14. do 20. stor. Údaj 111 280 Ukrajinských Rusínskych kolonistov na území súčasného Slovenska oslobodeného v roku 1918 je nesprávny, lebo zahrnuje aj tie slovenské stolice vo vtedajšom Uhorsku, ktoré presahovali hrnice súčasného Slovenska. Gregotatolicizmus alebo pravoslávie boli vytvorené na Slovenskej Veľkej Morave nejakých 100 rokov pred tým, ako prvé Kievsko Ruské kniežatá prijali kresťanstvo na konci 10. stor. Liturgický jazyk Gregotatolíkov a Pravoslávnych je slovenský jazyk z obodobia slovenskej Veľkej Moravy doplnený o bulharské a východoslovanské vplyvy. To isté liturgia a pod.

Rusíni sú Rusíni, a pojem

Rusíni sú Rusíni, a pojem Ukrajinec, je asi tak 150 rokou dozadu, tak ako pojem Slovák, od p. Dobrovského 1802r. Slovenské okolie, západné, a časť stredného slovenska. Východné Slovensko, sa dostalo do povedomia až niekedy okolo roku 1918 roku. Uzemia Maramureš, Ugoča, Bereg, Ung, dostali nový názov PODKARPATSKÁ RUS!!! Územia Zemplín, Šariš, Spiš, boli obývané Rusínmi. Ktorí vychádzali z Podkarpatskej Rusi. Rusíni, sa takto neidentifikujú, ako ich popisuje psychopat Alfonz N. V dejín Zakarpatska, v roku 1919, sa v referende Rusíni P Podkarpatska pričlenili, k 1ČSR, a aj to pod nátlakom Dohody, ju Praha musela akceptovať. V roku 1938-39, sa mestá ako Užhorod, Mukačevo, dostalo do okupácie Maďarska. V roku 1939 Podkarpadsko v Chuste vyhlásilo nezávislosť, na nasledujúci den ho obsadilo Maďarsko, následne Maďarsko, prekročilo, Slovenské hranice, a sa Maďarské vojsko prebilo, až po Sninu, a za Sobrance, kde ohrozovali mesto Michalovce. MALÁ VOJNA- treba si pozrieť!! V období 1939-44 bolo územie Podkarpatskej Rusi okupované Maďarskom. Až do oslobodenia červenou armádou. V roku 1945 sa na Zakarpatsku konalo referendum, kde značná časť, obyvateľstva sa rozhodla, o pripojenie k Ukrajinskej SSR-k ZSSR. Po rozpade ZSSR v roku 1991 sa konalo referendum o statuse Autonómie Zakarpatska. Z dejín náboženstva, boli Rusíni, Pravoslávni, a až v roku 1646, v Uzgorode, uznali Rím. teda Grekokatolíci. v Súčastnom období je na slovensku zhruba 200 000 Greko-katolíkov, a 50 000 Pravoslávnych. Polemika je v tom kto Rusínov krstil, či to boli učenci Metodovi?? alebo až v roku 889 od Kyjevskej Rusi. Ale po roku 1051 po rozkole, medzi Rímom, a Carihradom, sa izolovanosť prehĺbila. Ale štát Veľka Morava zlyhala, na plnej čiare, a to preto lebo Svätopluk nepochopil význam Cyrila, a Metoda, a následkom, toho ich vyhnal z Veľkej Moravy, žiaci Metodovy, KLIMENT, NAUM, ANGELAR, SAVA, našli útočisko, práve na najvýchodnejšom Slovensku, teda na Podkarpatsku, ktoré sa stalo, na krátky čas súčasťou Bulharskej ríše.

Začnem takto: Po prvé, Rusíni

Začnem takto: Po prvé, Rusíni nikoho neokupujú. po druhé, Rusíni sú možno jediní, ktorí si zachovali obrad, ktorí už súčastní Slováci sa nevedia, modliť, a nevedia ani cyriliku. Zatial čo Rusíni si odkaz Cyrila, a Metoda uchovali. po tretie, vracať sa do minulosti nech sa páči, no ale jedna vec, je že na takzvané najvýchodnejšie Slovensko "ZAKARPATIA" si nárokuje ako aj Rumunsko, aj Maďarsko, jediná možnosť je asi tá že Slovensko, pôjde do konfliktu z Rumunskom, Maďarskom, a z Ukrajinou. Potom Slováci budu chodiť po New Yorku, a nariekať, v Budove OSN , že Rumunsko, aj Maďarsko, si chce privlastniť územie, podľa niektorých, patriace Slovensku. Potom tam bude otázka, čo z 1 200 000 občanmi Ukrajiny??? Keď v Zakarpatsku, žije iba 5300 Slovákov, to ich vláda presťahuje do Bratislavy??? po štvrte, výklad dejín na Slovensku, a v okolitých štátoch je rozdielny, V Chorvátsku, sa učia že Pribina bol bán, u kráľa Michala Krešimíra. A že Chorváti, pochádzajú z Bieleho chorvátska. Úplne iná história, je zase v Maďarsku, iná v Rusku, iná v Poľsku, a V Čechách, a tiež v Bulharsku, no kto učí pravdu??? K Veľkej Morave, územie Podkarpatska, z Užgorodom, nepatrilo,Veľkej Morave, a keď bolo, tak iba vo vazalskom postavení, to využili neskôr po smrti Svätopluka, a sa mu odtrhli, tak ako Slavnikovci, v Bohémii, ale smola v Užgorodu, bola v tom že sa dostali pod vplyv Simeona I. cara Bulharov, ktorí zachránil, práce Cyrila, a Metoda. Preto je zaujímavé ako niekto na tomto fóre zamlčuje právdu. Dobré argumenti boli vymazané, adminom, lebo sa tykali, a reagovali, na psychopata Alfonza N. Dalej to je zaujímavé že staré príspevky boli odstránené.

Trošku budem zavádzať, ale

Trošku budem zavádzať, ale dúfam že mi to čitatelia odpustia. Začnem takto z pohľadu laika. V 886 roku Svätopluk vyháňa Metodových žiakov, z Veľkej Moravy. Ale v roku 894 zomiera Svätopluk, a vtom sa mu začali následne odtrhávať kmene, ktoré pripojil k Veľkej Morave, buď to Rastislav, alebo Svätopluk. V 895 sa České kmene, pridávajú na stranu Východofranskej ríše, a nasledovali, územia Lužických Srbov, a ďalšie územia. V 896 roku, sa odtrháva aj územie Zemplína, a Podkarpatská Rus, z centrom Užhorodom. Kedže Zemplínske územie bolo pričlenené iba od roku 883-896, to je iba 13 rokov, k Veľkej Morave, a Podkarpatská Rus iba 894-896 to je iba dva roky. Preto je logické, že toto územie spravoval, niekto, teda Knieža, od Anonima je známy (Laborec), ale kľudne to mohol byť aj iní dnes už, zabudnutí Knieža. Ktorí sa dostal, zase do vazalského stavu, v roku 894 dajme tomu Bulharskej ríši. Vo svojej dobe Bulharsko rozpínala od Budapešti , na severných svahoch Karpát a Dneper na sever k Jadranskému moru na západ, na Egejské more na juhu a Čierneho mora na východe. Tu vládol už Simeon I. 864-927. Na jar roku 896 Simeon rýchlo presunul na sever a stretol sa s Maďarmi v rozhodujúcej bitke južnej Bug (moderné Ukrajina ). V neľútostnej bitke, Maďari (pravdepodobne na čele s legendárnym Arpad ) utrpela ťažkú ​​porážku. Broken Maďarskej Pechenegs odišiel na západ, s tým výsledkom, že sa usadili v dnešnom Maďarsku . [39] [40] [41] Niektorí historici tvrdia, že rozhodujúca bitka sa odohrala v predchádzajúcom roku ( 895 ) na juh od Dunaja, a 896 Bulhari mali trestné expedície na južný Bug . [42] Simeon "vrátil hrdý a triumfálne víťazstvo" a bol "viac povýšene" (John a Leo Skylitzes gramatiky). Svatoplukův nástupce, syn Mojmír II., po urovnání vnitřního rozporu s bratrem Svatoplukem II. vyhrává několik bitev s Franskou říší, přičemž obě dvě tehdejší středoevropské velmoci střídavě užívají pomoci staromaďarských kmenů zpoza Karpat, které se po Svatoplukově smrti častěji objevují v Panonii. Zásadní bitva mezi Moravany a Maďary není známa. Patrně obsazovali, anebo byli poručeni králem Mojmírem II. nebo jeho výbojným bratrem Svatoplukem II. osídlit panonskou kotlinu a po roce 907 se už Velkomoravská říše v historických dokumentech nevzpomíná. niečo stiahnuté z internetu.

b

b

Ukrajinci sú Rusíni. Názov

Ukrajinci sú Rusíni. Názov pre Ukrajincov bol vždy " Rusíni " a oni sami seba tak volali až do 20. stor. Názov " Ukrajinci " a " Ukrajina " je exonymom pre " Rusínov " a " Rusíniu ", ktorý vám dali Rusi alebo Poliaci, v ktorých neustále sa meniacom pohraničí Ukrajinskí Rusíni žili. Oba názvy " Ukrajina - Rusíni " sa prvý krát objavili v 12 - 13. stor. a nie ako ty cigániš v " 20. stor. ". Vy privandrovalí Ukrajinskí Rusíni od roku 896 na najvýchodnejšie Slovensko cudzími okupantami nazývané prapodivnými idiotskými názvami od 20. stor. ako " Zakarpatská Ukrajina, Karpatská Rusínia, Podkarpatská Rus ...... " a od 14. stor. na Slovensko, ste čistí Ukrajinci majúci ukrajinský pôvod zo strednej Ukrajiny, Litvy, Haliče, Volyňe, Bieloruska, Maramureša .... a kto ho vie odkiaľ ešte, majúci ukrajinský dialekt, majúci ukrajinský kroj, majúci ukrajinské pesničky, majúci ukrajinské pravoslávie .... proste všetko okrem toho, čo ste popreberali od autochtónnych Slovákov, v závislosti od regiónu do ktorého ste privandrovali ( cca 40% slovenských slov, slovenské kroje, slovenské pesničky, slovenské jedlá, slovenský gregokatolicizmus ..... ).

Alfonz Nekoneční zabúdaš

Alfonz Nekoneční zabúdaš dodať, ešte toto:

Moravania z Mojimírom I. obsadili Nitru, Slovenské knieža Pribina dezertoval. Našli ho až v Panónii.  laughSlováci okupovaní Moravanmy sa museli podriadiť Moravanom. V Blatnohrade Nitranská exzilová vláda z Pribinom, a neskôr z Koceľom, sa podriadila Frankom.

Zatial čo Svätopluk, čírov náhodov, pri rošírovaní ríše, objavil Nitranskú exzilovú vládu pri Balatóne. Asi musel biť Svätopluk v šoku. že našiel Nitrianskú opozíciu, v Blatenskom kniežactve.surprise

Potom Nitranský kráľ, teda knieža Svätopluk, pozval Vichinga na Stáré Nitriansko, abi šíril kresťanstvo.

Preto nechápem ťa Alfonz Nekoneční, prečo sa dnešní Slováci nehlasia k Vichingovi??laugh Veď Viching priniesol kresťanstvo, učil kresťanstvo, v ideách Pasovského, a Bavorského duchovenstvaenlightened A Metoda, tak nenavideli, že ho uveznili, a jeho žiakov Svätopluk vyhnal z Nitrianského kniežactva.

Postavili ste si aj sochu, na Bratislavkom hrade, Kráľovy Karolovy Anžúovi, a drzo ho vidaváte za Svätopluka. Veď aj slepý vidí že to nieje Svätopluk, ale niekto iní!!cryingcrying

Otázka je čo Rusíni, pokradli od Rimokatolíckych Slovákov???

Montovanie sa do Rusínskeho-Ukrajinského života prinieslo veľa nešťastia. Utvorením vďaka katolickej šlachte, ste urobili v Užhorode z jednej vieri UNIATOV, a z druhích Pravoslávnych.

Lebo svätí katolíci, sa chceli montovať do rusínského života.

Preto Vypálili Kraso Bordský monastier. Rusínskych duchovních znevažovali natoľko, že bol doslova rovní, z roľníkom. Iba preto že bol Pravoslávni. A nie Katolík.

Jezuitu dali za biskupa Uniatom, aj napriek tomu že, časť Uniatov chcela mať aj Rusínskeho Biskupa.

Naštuduj si dejni Ukrajiny!! A možeš začať od Kijevskej Rusi, cez Haličsko-Volinské kniežactvo, a skončiť rovno v modernej Ukrajine.

Prvé počiatky Uhorska sa začínajú PANÓNII.  Kde z Panónie ovladli Nitrianské kráľovstvo, a Uhorský panovníci degradovali Nitrianské kráľovstvo rovno na kniežactvo, aká to SMOLA, kdež to Chorvátske kráľovstvo bolo v personálnej únii, z Uhorskom.

Nehnevaj sa Alfonz Nekoneční, ak chceš provokovať, a obracať diskusiu, na tému mi všetko, a oni nič. Tak to o niečom svedčí!

Že niesi v poriadku!!

 

Chlapci /a dievky vydaja

Chlapci /a dievky vydaja schopné/,ak už Alfonz,tak aj otázka: ak vypadne šrauba z auta,je to ešte auto ? Ak do skutočnosti Vzorca matiky nenapíšeme jediný činiteľ,je tak možné konenčé riešenie ? Odpovede poznáme. K veci: kde je Štefan /teda Vajka/,ktorý bol kniežaťom nitrianskym /a viac.menej "nemcom",ale po materi aj "slovákom"/a ktorý sa neskôr stáva kráľom - po "padlých" Húnoch - Maďarov,a neskôr aj Sv/atým/,ale oi aj našim panovníkom,keďže sme boli Horné Uhorsko a to patrilo k vtedajšiemu /Veľkému/ Uhorsku - alebo je všetko ináč ? A ak áno,tak ako a prečo ? Kde sa "nám"stratil Sv.Štefan ?! A mám vás všetkých rád,včítane Alfonza - Valdo z Press Purka,neinteligent ale nekomunista,teda aj nekatolík.