Nový Národnostný a Náboženský atlas Slovenska

Dlho v edičnom pláne vydavateľstva Dajama absentovali kartografické diela, ktoré by vhodne dopĺňali textovú a obrazovú zložku edičného plánu. Pred piatimi rokmi začala Dajama vydávať jedinečné atlasy.

Tie vám ešte predtým, ako sa pustíte do štúdia jednotlivých lokalít a ich pozoruhodností, umožňujú priestorovo sa zorientovať a získať predstavu nielen o najzaujímavejších miestach, ale najmä o ich polohe a význame.
Práve vyšli 4 atlasy, ktoré by v domácej knižnici milovníka Slovenska nemali chýbať.
V aktualizovanom druhom vydaní vyšli pre veľký úspech Prírodný atlas Slovenska a Kultúrny atlas Slovenska.

My sa bližšie pozrieme na dva nové atlasy

Národnostný atlas Slovenska ukazuje rozmiestnenie príslušníkov národnostných menšín na území Slovenska v širších, najmä historických súvislostiach a v časovo vymedzených väčších obdobiach. 
Národnostný atlas Slovenska

Atlas je rozdelený na štyri časti

Prvá časť sa zaoberá vývinom odborného záujmu o národnostnú štruktúru obyvateľstva Slovenska od konca 18. po začiatok 21. storočia. 
Druhá časť atlasu sa týka kartografického zobrazenia národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska. Obsahuje mapy s kartograficky spracovanými údajmi zo sčítaní obyvateľstva z rokov 1880 až 2011, spolu 14 sčítaní
Tretia časť atlasu je pokusom na malom priestore na základe historických prameňov, právnych predpisov a zákonov i štatistických dát predstaviť národnostný obraz Slovenska od príchodu Slovanov na naše územie až po súčasnosť. 
Štvrtou časťou atlasu je štatistická príloha s výsledkami zo sčítaní za roky 1880 až 2011 na úrovni súdobých okresov.
Náboženský atlas Slovenska
A napokon Náboženský atlas Slovenska, ktorý prináša v komplexnej forme informácie o náboženskej štruktúre Slovenska za posledných 160 rokov. 

Atlas je obsahovo rozdelený na tri základné časti

Prvá časť je venovaná vývinu záujmu dobových bádateľov o náboženskú štruktúru obyvateľstva Slovenska od konca 18. po začiatok 21. storočia. 
Druhá časť atlasu je venovaná kartografickému zobrazeniu náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska. 
Posledná, tretia časť atlasu je zameraná na zhodnotenie zmien konfesionálnej štruktúry na našom území od počiatkov výskytu kresťanstva a židovstva s detailnejším pohľadom na vývoj v rokoch 1869 až 2011. 
Séria atlasov Slovenska  je vynikajúcim pomocníkom pre všetkých turistov a milovníkov prechádzok, výletov po Slovensku.