Slovania - krutý či holubičí národ?

O Slovanoch, žijúcich dávno pred našim letopočtom, sa napísalo veľa. Napriek tomu ich povaha aj naďalej zostáva zahalená rúškom tajomstva. Iste, nedá sa dnes presne určiť, akí boli, ako sa správali v rodovej komunite.

Ale zostalo dochovaných niekoľko písomných prameňov a indícií, z ktorých by sme mohli zrekonštruovať nielen základné povahové črty našich predkov, ale i to,čo pre nich znamenal boj. Skôr ako začneme uvažovať o povahe starých Slovanov musíme si uvedomiť, že dochované písomné pramene sú signované antickým meradlom. Čo to znamená?

PRE ANTICKÝCH UČENCOV BOLI BOJACHTIVÍ

Slovanské plemeno znamenalo v dobe antiky v prvom rade hrozbu a nebezpečenstvo. V do­chovaných správach môžeme badať črty nepria­teľa stojaceho na opačnej strane valov. Pisatelia týchto záznamov boli zväčša vysla­nými zvedmi a ich úlohou bolo jednak zazna­menať vlastnosti, ktorých sa treba obávať, ale aj vykresliť protivníkove slabiny, aby bojovníci našli v sebe odvahu k útoku. Antickí učenci vyobrazovali Praslovanov zväčša ako nevzdelancov s nízkymi mravnými hodnotami - boli pre nich iba divokým bojachti­vým plemenom.

VENEDI BOLI INÍ AKO ANTI

Jednou z chýb, ktorých sa títo pisatelia - či už úmyselne - pretože to pre nich nebolo podstatné - alebo z nevedomosti dopustili bolo, že nerozlišovali rozvetvenie slovanských rodov - nerozlišovali medzi Antmi a Venedmi. Hoci ich ne­možno od seba odtrhnúť, predsa len boli rozdielni. Anti zotrvávali v kočovnom spôsobe života a viedli dobyvačné bitky. Naproti tomu Slovania, ktorí sú v starých spi­soch nazývaní Venedi, zakladali usadlosti a spájali sa s východnými Sarmatmi (Roxolánmi aj Skýtmi). Základom tohto spojenia bola obojstranná spolupráca: Skýti a Roxoláni čerpali zo slovanskej rodovej organizácie a charakteru života a Venedi sa od nich zas učili rôznym spôsobom boja.

AKÁ BOLA SKUTOČNÁ MENTALITA SLOVANOV?

Slovania zbytočne nevyhľadávali šarvátky, snažili sa dohodnúť sa. Ak však narazili na nepochopenie, bojovali, lebo rody sa množili a potre­bovali nové územné sídliská. Nechuť Venedov, žijúcich na zanikajúcom skýtskom území, k boju zaznamenali aj antickí pisatelia.

MAURICIUS PÍŠE O NESVORNOSTI SLOVANOV...

Vcelku súvislý materiál o charaktere a živote Slovanov zanechal Mauricius v Knihe o stratégii. Píše, že národy Slovanov a Antov majú rovna­ký spôsob života a rovnaké mravy. Sú zvyknutí na slobodu a nijako sa nedajú zotročiť alebo pod­maniť, zvlášť nie na vlastnej pôde. Sú početní a vytrvalí, zná­šajú akékoľvek klimatické podmienky aj nedos­tatok potravín. Hosť je pre nich požehnaním. Slovanky sú nadovšetko cudné. Väčšinou po­kladajú úmrtie svojich mužov za svoj koniec a dobrovoľne sa obesia, lebo vdovstvo nepoklada­jú za život. Maurcius ďalej píše, že bývajú v lesoch okolo riek, jazier a neprístupných močiarov. Vo svojich príbytkoch si robia viac východov pre prípadné nebezpečenstvo. Potrebné veci zahrabávajú do úkrytov, lebo ak treba, útočia na nepriateľov v húštinách, úžinách a skaliskách. Ako vojenskú taktiku využívajú prefíkanosť, úklady, náhle prepady, lesť, často bojujú v noci. V prechádzaní riek sú neprekonateľní, často vy­užívajú úkryt priamo vo vodách.

Ponoria sa so steblom v ústach, ležia naznak a steblom dýchajú. Každý muž je zvyčajne ozbrojený dvoma krát­kymi oštepmi, niektorí pevnými štítmi, používajú drevené luky a krátke šípy napustené jedom s okamžitým účinkom. Jed je tak silný, že ak rane­ný okamžite neužije protijed, nieje mu pomoci. Podľa Mauricia nepoznajú bojové šíky, lebo odmietajú vládu nad sebou, navzájom sú k sebe nepriateľskí a vôbec sa nesnažia bojovať v hus­tých oddieloch a na odokrytých miestach. Ak sa stane, že sú vyprovokovaní k boju, pokrikujú a pomaly sa posúvajú dopredu. Len čo zbadajú, že protivník ústupom reaguje na ich pokrik, prudko vyrazia dopredu. Ak sa tak nestane, stiahnu sa dozadu, skryjú sa v lesoch, pretože práve v ho­rách dokážu obratne bojovať.

... A O ICH VIEROLOMNOSTI

Mauricius však upozorňuje, že vedia byť vierolomní, v zmluvách nestáli. Ustupujú však skôr z obáv, než aby sa dali zvábiť darmi. Keď majú rôzne názory, trvá dlho, kým sa zhodnú, alebo sa nezhodnú vôbec. Ak sa aj s námahou zjednotia, zakrátko porušia uznesenie, pretože každý za­mýšľa čosi iné a navzájom si nechcú ustúpiť. Mauricius zanechal budúcim generáciám aj odporúčanie. Navrhol, aby sa výpravy proti nim konali skôr v zimnom období, kedy nemôžu zostať krytí stromami, lebo tie sú holé, bez listova sneh prezradí ich stopy. Navyše radí, aby sa súčasne rozhlásil chýr, že sa má proti ním urobiť vpád aj na inom mieste, aby ani jeden z ich vládcov nemal príležitosť spojiť sa s druhým a protivníkovi spôsobiť straty, lebo každý sa pri takej zvesti s obavami strachuje o vlastnú krajinu.

VZHĽAD SLOVANOV PODĽA INÝCH PRAMEŇOV

Iné staré písomné pramene vykresľujú Slo­vanov ako ľudí zdravých, silných s otužilým te­lom. Podľa nich sa vyznačujú svetlou farbou ple­ti, s očami aj vlasmi odlišnými od tmavopletích Juhoeurópanov. Arabskí básnici ich opisujú ako ľudí s rusými vlasmi, ružovou pletou a velkou silou. Podobne Slovanov rozlišuje Ibrahim ibn Ja-kub, ktorý tvrdí, že Česi na rozdiel od ostatných sú bruneti. Slovanky museli byť vskutku veľmi krásne a muži si to uvedomovali. Strážili si ich lepšie ako vlastné oči. Pre ne boli ochotní obetovať život. V 11. storočí to potvrdzuje perský básnik N'sir-i-Chusrau, ktoŕý ospevuje pôvab slovanských otrokýň z Balkánu aj vášnivý zápal slovanských mužov, len čo sa k ich ženám ktosi priblížil.

NEMECKÝ FILOZOF SLOVANOV OSPEVUJE

Slovania neboli nikdy čistým plemenom. Už od svojho zrodu mali v sebe nevídanú genetickú zmes etnických plemien. Možno to je dôvod, prečo mali v sebe toľko sily, húževnatostí, prefí­kanosti, vytrvalosti, zmyslu pre demokraciu, toleranciu k iným národom, ale aj krásu žien, lásku k deťom i k opačnému pohlaviu. Podobný názor mal aj nemecký filozof J. G. Herder. Vo svojej práci porovnával slovanské ro­dy s ranogermánskymi kmeňmi, kde Slovanom pririekol „krásny a mravný charakter, ktorý sa doma venoval tichej práci, náboženskému vese­liu, nemilujúcemu vojny, bojoval iba z prinútenia, inak bol povahy tichej, bez lesti, úprimný, ľudský..."
K jeho názoru sa neskôr začal prikláňať J. A. Komenský, ktorý dokonca nazval Slovanov národom „holubičím", i P. J. Šafárik či J. Kollár.

SOBĚSTIANSKIJ PROTESTUJE

Proti tomuto jednostrannému nadšeniu dôraz­ne vystúpil J. M. Soběstianskij, pre ktorého Slo­vania neboli žiadnym tichým národom, ale náro­dom povahy rovnako bojovnej a rovnako krutej ako ostatné susediace kmene. Boli rovnako rázni a odhodlaní ako národy, na ktoré útočili. Neboli len roľníkmi, ale aj bojovníkmi. Inak by nemohol vzniknúť všeslovanský slovný tvar bojovník, ani označenie náčelníka bojovej skupiny bojar od bojovný Árij.

KRESŤANSKÍ HISTORICI OPISUJÚ ICH UKRUTNOSŤ

Aj historici z kresťanskej éry opisujú Slovanov ako ukrutných ľudí, ktorí zajatcov mučili a ne­skôr ich obetovali bohom. Treba však zobrať do úvahy, že títo dejepisci opisujú „neveriacich po­hanov", neochotných prijať ich vieru. Ak však zoberieme do úvahy, že medzi Slovanmi sa vyskytli ukrutné povahy, nemôžeme sa čudovať tejto nemilosrdnosti. Neraz prichádzali zvesti o germánskych zverstvách, páchaných na slovanských zajatcoch. Dochovali sa údaje, že Slovanov pokladali za najnižšiu vrstvu ľudí. Keď ich pozvali na hostinu, najskôr ich opili, potom pozabíjali, lebo nedo­kázali uniesť, že Slovania boli urastenejší než oni. Hrôzostrašným vyhlásením na hostine bolo „Merať mečom". To znamenalo, že kto bol vyšší od meča, tomu dali tým istým mečom sťať hlavu. Tých, ktorí sa opovážili vzbúriť, mučili najstrašnejším spôsobom, ženy zapriahali do vozov namiesto mulíc a deti hádzali psom ako potravu.

BOLI TEDA KRUTÍ ČI MIERNI?

Pri porovnaní všetkých správ, môžeme pokoj­ne povedať, že Slovania neboli o nič horší ani o nič lepší než ostatné kmene. Ak za zajatca dostali výkupné, nechali ho rozhodnúť sa, či zostane žiť v ich kmeni alebo sa vráti k svojmu národu. Ak bohom obetovali človeka, tak iba v záujme zachovania prirodzenej sociálnej rovnováhy. Nadovšetko si vážili slobodu, nenechali sa ni­kým zotročovať. I keď navonok sa prispôsobovali silnejším národom - pokojne pracovali, pritom ticho znášali jarmo - nikdy si ich žiaden národ skutočne nepodmanil. K cudzincom bývali láskaví, pohostinní, sta­rali sa o chudobných, chorých aj starých, rovna­ko tak o detí. Mladých z domu nevyháňali, tolerovali ich v rodine aj niekoľko generácií.

Slovanské kmene však boli a sú roztiahnuté na širokom území a tak sa nedá povedať, že by všetky boli rovnakej povahy. Aj preto, že do každého kmeňa zasiahli prvky, zvyky a obyčaje národov, ktoré sa rýchlo asimilovali do slovanských rodov. Už Tacitus tvrdí, že to, čo platí o Germánoch - o ich snahe dosiahnuť maximálnu moc nad ostat­nými, neplatí o Slovanoch. Jedna vlastnosť sa však objavuje vo všetkých správach, sprevádza slovanské národy počas celej ich histórie a žije aj dnes. Je to príslovečná slovanská nesvornosť. Priamym dôkazom sú súčasné civilizované štáty, ktoré vznikli na starých slovanských zákla­doch a cez všetku svoju vzdelanosť a múdrosť nie sú schopné zjednotiť sa v názoroch. Často pri­chádza k triešteniu síl len preto, že ktosi sľubuje podporu silnejšieho partnera. Slovania pritom vôbec nepochopili tú dávnu starovekú taktiku boja „Divide et impera!" (= Rozdeľuj a panuj!), aby ich mohli ľahšie silné národy ovládať. Na tomto princípe povstala stará Rímska ríša a na rovnakom základe bola aj rozdrvená.

Čítajte ďalej

Na Slovensku je množstvo miest, ktoré majú svoje prírodné aj kultúrne krásy, žijú tam milí ľudia a mnohí vedia nielen zanietene rozprávať o svojom domove či histórii, ale aj skvelo a chutne variť....
 
Slovenská historiografia i história sú plné mýtov a legiend. Jedným z nich je i mýtus maďarského národa ako nepriateľského živlu utláčateľov a primitívnych kočovníkov, ktorí sa všetko naučili od...
 
Na zimný splav Dunajca do Červeného kláštora som sa vybral napriek snehovej kalamite v piatok večer. S nádejou, že večer už bude cesta upravená a ostatní šoféri budú mať viac rozumu a zostanú sedieť...
 
Mala to byť rutinná služobka. Začalo sa to tak normálne. Nočný prejazd do Rakúska, návšteva turistickej kancelárie, po počiatočnej nedôvere – družba, fotenie a zbieranie materiálu pre reportáž....
 
Prekrásna a netradičná obrazová publikácia je svedectvom obyvateľa tejto planéty na začiatku tretieho tisícročia, snažiaceho sa podeliť o svoj pohľad na Zem, na jej krásu i nešťasti. Autor: Yann...
 

Diskusia

Konferencia Forum Slavica -

Konferencia Forum Slavica - Slovo a písmo Slovanov(koncertná sála, Nitrianskej galérii), 25.10.2014 (sobota), začiatok 9:00. www.slavica.sk

deidar1,zaujimava otazka.. a

deidar1,zaujimava otazka.. a celkovo cely clanok.. zacala ma viac zaujimat historia slovanov a pohanstvo a vsetko okolo toho.. a dozvedaam sa tu zaujiimavee veci.. tak lem tolko..

...ak mate namietky...je to

...ak mate namietky...je to vasa vec ale mali by ste si precitat aj informacie z inych zdrojov ako len z akademickych. Co sa tyka dejin slovanov, nemyslim ze sa v europe objavili az v 5. ci 6. storoci. Mimochodom, preco sa asi Rimania nedokazali prebojovat az za dunaj... Existuju predsa aj starsie dokumenty...a okrem toho vacsinu historie slovanskych narodov pisali ich nepriatelia...ak chcete viac informacii, mozete ich najst aj tu: http://b-life-isgreat.net46.net/...a mali by ste si uvedomit ze diplom z historie neznamena, ze ste vsevediaci.

Tento clanok je riadna

Tento clanok je riadna magorina...autor sa evidentne neobtazoval precitat ani jednu serioznu knihu a evidentne cerpal len z vlastnej fantazie. Uz len ten zaciatok o zmienkach o slovanoch pred nasim letopoctom...ak autor najde serioznu zmienku starsiu ako z 5. st.n.l., zjem kefu a vratim svoj diplom z historie.

Co je dnes "seriozna

Co je dnes "seriozna zmienka"? Kto studuje naozaj rozne zdroje, ten uz davno pochopil, ze vsetko, co nas ucili v skole, je celkom naopak... Dokazov je cela kopa, ale hlavne si treba vediet vsetky informacie spojit do suvislosti...

Herodotos /t.j. 5. storočie

Herodotos /t.j. 5. storočie pred naším letopočtom/. Ide hlavne o dohady o pravdepodobnej príslušnosti kmeňov Neurov a Skýtov k tomuto etniku. Konkrétnejšie pomenovanie a lokalizácia slovanského etnika pod menom Venedi, Veneti, Venadi bola stanovená až v prameňoch z obdobia prvého storočia nášho letopočtu perom Plínia Staršieho /Naturali historia/ a Tacita /Germania/. Konkrétnejšie lokalizovali takto pomenované obyvateľstvo do územia od Baltského mora až po rieku Vislu. V druhom storočí nášho letopočtu Ptolemaios vo svojej Geografii znova popisuje kmeň Venedov ako jeden z mnohých obývajúcich oblasti spomínaného územia. Celkovo možno pramene vzťahujúce sa na Slovanov a územie Slovenska rozdeliť na epigrafické pramene /nápisy/, numizmatické pramene /napr. Biatek/ a excerptá antických autorov /tj. zmienky v dobovej literatúre/. Ale aj Amianus Marcelinus a arabskí autori, aspoň takto z voleja.

zjedz kefu a vráť diplom z

zjedz kefu a vráť diplom z histórie , Slovanov nestvoril boh v 5 storočí z blata boli tu dávnopred Avarmi Hunmi Rimanmi aj Germánmi . Tvoj diplom a tvoje vedomosti nemajú žiadnu hodnotu, lebo iba opakuješ hlúposti iných a svoj skutočný názor nemáš.

 

 

 

 

 

 

 

 

zjedz kefu a vráť diplom z

zjedz kefu a vráť diplom z histórie , Slovanov nestvoril boh v 5 storočí z blata boli tu dávnopred Avarmi Hunmi Rimanmi aj Germánmi . Tvoj diplom a tvoje vedomosti nemajú žiadnu hodnotu, lebo iba opakuješ hlúposti iných a svoj skutočný názor nemáš.

 

 

 

 

 

 

 

 

A to sa ako dá urobiť si

A to sa ako dá urobiť si takýto svoj vlastný názor na históriu z pred 2000 rokov, bez toho aby sme sa neopierali o už bolo napísané a vyskúmané predtým ?

no, o Slovanoch toho bolo

no, o Slovanoch toho bolo napisane asi dost a napriek tomu asi malo...

Kazdopadne ja som dost ovplivneny knihou "O Slovanech uplne jinak" ale faktom je ze historia (alebo minulost - aspon ta uznavana) sa tvori na zaklade ze sa najdu artefakty a na ich zaklade sa vytvori teoria ktora musi byt logicka...

Teda ak veris ze sa Slovania z nicoho nic objavili v nasom letopocte na vychodnych hraniciach (ako niekto napisal prisli z bazin -> ale baziny boli zakazane uzenie - rimania dobivali vsetko okrem bazin, lebo v bazinach sa zomieralo) Rimskej rise a zrazu ovladali polnohospodarstvo (uzemie malo byt vtedy kompletne zalesnene) a odlesnie pody tvra 8 rokov pri pouzity vtedajsich technik (dokazane, najdi si vedecky vyskum na nete) tak bud prisli z velko zasobou potravin (na 8 rokov :) ) alebo podla oficialnej teorie museli toto uzemie dobit a len prebrat miestne policia. Otazka je, zda sa ti realne ak pozries na mapu kde su Slovanske narody aby takto velke uzemie dobili bez toho ze to niekto (Rimania) zapisu ??? nerealne...
takze ja verim v to ze tu boli davno predtym, len ako vojenska mocnost (Rim) nerozlisoval medzi konkretnym kmenom a tiez nemali zaujem ich chvalit vo svojich pisomnostiach...

Takze ako som zacal tento prispevok, nemam problem s inym nazorom, kludne mi protiargumentuj, ved vies toho viacej ako ja (nestudoval som to a vela veci neviem) ale prosim dodrz uroven a teda -> nalez -> dokaz -> LOGICKA teoria...

PS: niesom Slovak ktory sa snazi obhajit silou-mocou tento nazor... Moja rodina je zo Svajciarska, ale cely zivot zijem tu a preto sa citim byt Slovakom a jednoducha oficialna teoria mi nesedi...

Ta Tvoja gramatika je

Ta Tvoja gramatika je obdivuhodná - hodná "skutočného" Slováka...

Pardon, moja rodina nieje zo

Pardon, moja rodina nieje zo Svajciarka, len odtial pochadza... :)

Preslav nie je dobré mať vždy

Preslav nie je dobré mať vždy a všade len jeden názor na tú, ktorú vec čo sa týka ľudstva a jeho dejín.Podľa mňa je história vedou , kde by nemali byť uzávery nemenné.Ak niekto povie bolo to takto a takto, nemusí mať celkom pravdu.Treba sa zamyslieť nad tým , že ak chcem zaujať nemenný postoj mám všetky potrebné informácie k tomu alebo nie.Ak si myslíš , že áno tak sa veľmi mýliš, veľa vecí bolo prekrútených alebo sú doslova klamstvom. Neviem či si sa dostal do všetkých archívov čo sú vo svete alebo si čerpal svoje vedomosti len z kníh, ak áno tak Ti nikdy nenapadlo, že tý čo ich písali sa môžu aj mýliť.Týka sa to nielen histórie , ale všetkého čo ľudstvo vytvorilo. Nechaj ľudí nech si spravia svoj vlastný názor na život našich predkov. Mňa z tohto článku zaujalo toho dosť, aby som začal vyhľadávať na nete ďalšie postrehy alebo články k tejto téme. Pri čítaní "Slovania-krutý či holubičí národ?" som sa musel vracať veľa krát naspäť,lebo som bol nútený sa nad tým zamyslieť: "Je to možné alebo nie " Mal by som nakoniec len jednu otázku:Prečo len potomkovia Slovanov majú meno našej planéty Zem v ženskom rode.

Asi tú kefu môžeš pripraviť,

Asi tú kefu môžeš pripraviť, výskum dnes pokročil o niečo ďalej, predovšetkým pochop že to čo sa učíš v škole v budúcnosti už nemusí platiť. A diplom vráť pretože si sa nič nenaučil. Ešte sa ozvem.

J.A. Komenský mohol asi ťažko

J.A. Komenský mohol asi ťažko prebrať Herderove názory, kedže žil dávno pred Herderom